Karta Informacyjna.

 
Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP),

- kontrola uiszczania opłat za postój pojazdów w SPP w Piasecznie,

- serwis techniczny parkomatów i przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności urządzeń,

- przyjmowanie wniosków i wydawanie abonamentów,

- prowadzenie postępowania windykacyjnego,

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- przyjmowanie skarg i wniosków.

 1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego - Naczelnik Wydziału: Włodzimierz Rasiński.

Szczegółowe Informacje: Biuro Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) adres 05-500 Piaseczno, ul. Józefa Sierakowskiego 1, Wiesław Sokołowski - Telefon (22) 726 00 90, kom. +48 512 891 504.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UMiG PIASECZNO
w związku z reklamacją zasadności wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu na drodze publicznej w SPP.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu reklamacji oraz w załączonych dokumentach niezbędnych do jej rozpatrzeniadalej jako „Dane Osobowe”, przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy (UMiG) Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, tel. 22 70 17 500, jest Burmistrz Piaseczna, zwany dalej jako „Administrator”.
1. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypełnianie obowiązków statutowych UMiG w zakresie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP).
2. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, to jest przetwarzania niezbędnego do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie Uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256 ze zm.).  
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
1)  upoważnieni pracownicy Administratora;
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych  na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
3)  podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,  np. Policja, prokurator.
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym opłaty  za postój lub opłaty dodatkowe powinny zostać uiszczone (art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
5. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie Danych Osobowych skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia.
6. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych  art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
3)prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta i Gminy (UMiG) Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@piaseczno.eu
8.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 
2. Wymagane dokumenty:

Karta abonamentu mieszkańca SPP.

W celu wyrobienia karty abonamentu mieszkańca należy zgłosić się do biura strefy płatnego parkowania i wypełnić wniosek przedstawiając następujące dokumenty:

1)  dowód osobisty wnioskującego lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2)  potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydane przez właściwy organ,

3)  dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym, na który przysługiwało będzie prawo do opłaty abonamentowej albo umowę leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z firmą leasingową lub bankiem,

     oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do opłaty abonamentowej.

Karta abonamentu użytkownika SPP.

W celu wyrobienia karty abonamentu użytkownika należy zgłosić się do biura strefy płatnego parkowania i wypełnić wniosek przedstawiając następujące dokumenty:

1) dowód osobisty wnioskującego lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2) dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym.


3. Opłaty.

Rada Miejska w Piasecznie, Uchwałą Nr 1053/XXXVI/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256), ustaliła:
1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP w następujących stawkach:

1)  za pierwsze 45 minut postoju, jednorazowo w danym dniu -  0,00 zł
2)  za pierwszą  godzinę postoju - 2,50 zł
3)  za drugą godzinę postoju - 3,00 zł
4)  za trzecią godzinę postoju - 3,50 zł
5) za czwartą i  każdą następną godzinę postoju - 2,50 zł

2. Opłatę abonamentową dla mieszkańca SPP, z góry za okres 12 miesięcy w wysokości  120 zł.

3. Miesięczną opłatę abonamentową dla użytkownika SPP w wysokości 300 zł., bez zastrzeżonego stanowiska postojowego.

4. Opłatę zryczałtowaną za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (koperta) wyznaczonych w SPP w wysokości:

a) za 10 godzin w czasie funkcjonowania SPP w dni robocze od poniedziałku do piątku –   500 zł miesięcznie za 1 stanowisko,

b) za 24 godziny na dobę w dni robocze od poniedziałku do piątku – 900 zł miesięcznie  za jedno stanowisko.


4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie abonamentu wraz z kompletem dokumentów i dokonania opłaty w kasie urzędu, abonament zostanie wydany wnioskującemu w tym samym dniu.

Pozostałe sprawy takie jak; reklamacje, wnioski i skargi będą rozpatrywane zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


5. Tryb odwoławczy.

1) Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2) Do reklamacji muszą być dołączone uzasadniające ją, wiarygodne dokumenty, np. oryginał biletu kontrolnego z wpisanym poprawnie numerem rejestracyjnym, oryginał karty parkingowej.

3) Trybu odwoławczego od nieuznanej reklamacji nie przewiduje się.

4) W przypadku uznania reklamacji, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

5)  Nieuwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o wyniku jej rozpatrzenia.

6) Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w ust. 5 i ust. 10 ww. Uchwały podlega ściągnięciu

w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Reklamację można składać osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ul. Józefa Sierakowskiego 1, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail; bspp@piaseczno.eu .


6. Podstawa prawna.

Uchwała Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

7. Uwagi.

Opłatę abonamentową wpłaca się w Kasie Urzędu.

Opłatę dodatkową można wpłacić;

- w Kasie Urzędu

- przelewem bankowym na numer konta bankowego wskazany na Wezwaniu do uiszczenia  opłaty dodatkowej

- w dowolnym parkomacie SPP.

 -  przy braku Dokumentu Opłaty Dodatkowej wpłaty przelewem bankowym należy dokonać na nr konta Strefy Płatnego Parkowania 05 2490 0005 0000 4600 9334 6443

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ulicy Józefa Sierakowskiego 1 i jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Telefon/fax - 22 7260090, adres e-mail – bspp@piaseczno.eu

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Załączniki:

Nr 1053_XXXVI_2017 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
Nr 1061_XXXVII_2017 w sprawie zmiany uchwały 1053.XXXVI.2017 - strefa płatnego parkowania
Nr 1294_XLIII_2018 w sprawie zmiany uchwały strefa płatnego parkowania
Druk reklamacyjny.
Wniosek o abonament użytkownika SPP Piaseczno.
Wniosek o abonament mieszkańca SPP Piaseczno.