Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Wioletta Brzezińska
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Telefon: (22) 701 75 37,

2. Wymagane dokumenty

W Kancelarii Urzędu lub w Wydziale Gospodarki Odpadami należy złożyć lub wysłać listem na adres Urzędu lub adres Wydziału deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DOZ-1

Nowa deklaracja – stosownie do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Korekta deklaracji – korekta deklaracji następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami DOZ-1. Przy czym: właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest sytuacja gdy składa deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia.

3. Opłata skarbowa

Bez opłat.

4. Podstawa prawna

a) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. – tekst jednolity, poz. 1297 ze zm.).
b) Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).
c) Uchwała nr 559/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno ze zm.
d) Uchwała NR 1064/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r.w sprawie zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2020 r. nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r.
e) Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Zwolnienia

a) Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 11,79 zł. od osoby będącej członkiem rodziny wielodzietnej zamieszkującej daną nieruchomość (tj. 30% stawki opłaty 39,30 zł.)
Od 1 listopada 2022 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi: 27,51 zł.

b) Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 8,10 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

6. Uwagi

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w odrębnym piśmie przesłanym z Gminy Piaseczno przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze). W kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 można dokonać płatności kartą płatniczą.

Od 1 listopada 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

39,30 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 78,60 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Od 1 lipca 2022 r. uległy zmianie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych.

Podstawowe stawki opłaty wynoszą:

120 litrów – 26,80 zł.
240 litrów – 53,60 zł.
360 litrów – 80,40 zł.
700 litrów – 156,33 zł.
1100 litrów – 245,66 zł.
1,5 m3 – 335,00 zł.
2,5 m3 – 558,33 zł.
5 m3 – 1 116,66 zł.
7 m3 – 1 563,33 zł.
10 m3 – 2 233,33 zł.
20 m3 – 4 466,66 zł

za worek o pojemności: 120 litrów – 26,80 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik/worek wzrośnie dwukrotnie.


W przypadku nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady, kwota opłaty stanowi sumę opłat od zadeklarowanej liczby osób oraz wielkości pojemnika.

Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek - czwartek w godzinach 8.00-16.00
piątek w godzinach 8.00-15.00

Opłaty za odpady można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze).Załączniki:

DEKLARACJA DOZ-1
Załącznik -ZDOZ 1 od 01.10.2020
Załącznik - ZDOZ 2 od 01.10.2020
oświadczenie dziecka kontynuacja nauki
oświadczenie niepełnosprawność
oświadczenie rodzica
pełnomocnictwo
DEKLARACJA DOZ-1 wersja do edycji
Załącznik nr 1 do DOZ 1 wersja do wydruku
Załącznik nr 2 do DOZ 1 wersja do wydruku
wzór - nieruchomość mieszana (zniżka na kompostowanie)
wzór - nieruchomość zamieszkała (zniżka na kompostowanie)
wzór - nieruchomość zamieszkała - rodziny wielodzietne (zniżka na kompostowanie)
wzór - nieruchomość zamieszkała