Aktualny MPZP - uchwała nr 359/XIV/2007 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 października 2007 r. - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północny i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej

ZMIANA MPZP - Piaseczno (29) - Nr uchwały 618/XVIII/2016 - UiA.ZP.6721.28.2017.AAPrzystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 618/XVIII/2016

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.28.2017.AA