Piaseczno, dnia 13.09.2022 r

UiA.6721.71.2.2013.AA

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą nr 1084/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 poz. poz. 8747 z dnia 29 sierpnia 2022 r.).

 

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu znajduje się na stronie internetowej Gminy Piaseczno w zakładce na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:

BIP -> Planowanie przestrzenne -> Rejestr Planów-> Uchwała nr 1084/LIV/2022

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199) Rada Miejska w Piasecznie podjęła 1191/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuleszówka II.
Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
· ogłoszono w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do realizowanego projektu planu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
· ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag.

 

Podsumowanie

 

Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań, w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony środowiska.
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ograniczonym zakresie, co wynika z konieczności ograniczenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, gdyż zgodę Marszałka na przeznaczenie części gruntów leśnych na cele nieleśne udało się uzyskać na obszar dużo mniejszy, niż ten przeznaczony pod zabudowę w studium
Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój gminy Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i ArchitekturyZałączniki:

Obwieszczenie o zatwierdzeniu _mpzp Kuleszówka II_z podpisem
Obwieszczenie o zatwierdzeniu _mpzp Kuleszówka II_SKAN