W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

Wersja strony w formacie XML

Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

Karta Informacyjna
Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika: Anna Moszyńska
 • Agata Horst

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ NA POTRZEBY UMIESZCZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ lub ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

nr telefonu

 • składanie dokumentów - kancelaria urzędu Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

Godziny urzędowania

godziny pracy UMiG Piaseczno

Podstawa prawna

 • kodeks cywilny
 • Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 264/XII/2019 z dnia 03.07.2019r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi , stanowiących własność, będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowaniu wieczystym Gminy Piaseczno
 • -Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r. w sprawie trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Piaseczno , na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz na potrzeby zapewnienia dostępu do drogi publicznej; wraz z zarządzeniami zmieniającymi ww zarządzenie, tj.:

           -Zarządzeniem nr GGG.0050.5.2020 z 07.02.2020r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza  Miasta i Gminy Piaseczno  nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r.

           oraz

          -Zarządzeniem nr GGG.0050.14.2020 z 01.04.2020 w sprawie zmiany -Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r.

wymagane dokumenty

 • wniosek
 • plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie zasadniczej , z uwidocznieniem projektowanej infrastruktury technicznego uzbrojenia , tj. przebiegiem, naniesionymi wymiarami oraz powierzchnią zajętą pod pas niezbędny do jej prawidłowej eksploatacji albo projektowanym przebiegiem pasa gruntu niezbędnym do zapewnienia dostępu do drogi publicznej ( naniesionymi wymiarami oraz powierzchnią zajętą pod ww pas)
 • wypis z rejestru gruntów
 • pełnomocnictwo ( jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę)

Termin realizacji

do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji ( bądź w terminie dłuższym - sprawy szczególnie skomplikowane)

wysokość opłaty

 1. wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Jego wysokość obliczana jest na podstawie stawek określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.0050.32.2019r. z dnia 21.11.2019r., zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 07.02.2020 oraz 01.04.2020r.  lub na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego
 2. koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym koszt wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnieniem w księdze wieczystej prawa ponosi wnioskodawca
 3. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu , wypisu lub kopii - 17zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne w kasie Urzędu Miasta i  Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno

Forma realizacji sprawy

 1. ustanowienie służebności przesyłu / gruntowej w formie aktu notarialnego z wpisem do KW lub
 2. umowa udostępnienia nieruchomości

PROCEDURA

 1. zainteresowany składa pisemny wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby umieszczenia infrastruktury technicznej / w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej z załącznikami
 2. dopuszcza się możliwość wykorzystania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych , którymi dysponuje Wydział realizujący sprawę, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych baz programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów
 3. podpisanie aktu notarialnego poprzedzone jest zawarciem porozumienia, zawierającego wszelkie uzgodnienie odnośnie przebiegu służebności, wysokości wynagrodzenia i terminów zapłaty. Porozumienie stanowi podstawę sporządzenia umowy notarialnej.
 4. przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego wnioskodawca jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu
 5. w przypadku uregulowania stanu prawnego Nieruchomości której dotyczy umowa udostępnienia gruntu, Gmina z urzędu przystąpi do procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o czym powiadomi Inwestora pisemnie, a opłata z tytułu udostępnienia Nieruchomości zostanie zaliczona jako  wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

tryb odwoławczy

nie przysługuje

wzór wniosku

wniosek o Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane