W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podatek od środków transportowych i korekta do podatku, (FN-13/01)

Karta Informacyjna
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne oraz osoby prawne

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat
Parter, pok. nr 75 – Pani Marzena Walczuk-Stępniewska
Telefon 22 70 17 516

2. Wymagane dokumenty.

Pliki do pobrania:

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT 1 wraz załącznikiem DT1/A
- podatnicy składający korektę deklaracji DT-1 – uzasadnienie złożenia korekty deklaracji DT 1.

Wypełnioną deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem (ami) DT1/A należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Symbol klasyfikacyjny.

3124.

4. Opłata skarbowa.

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy.

6. Doręczenie decyzji.

7. Tryb odwoławczy.

8. Podstawa prawna:

- art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121 poz. 844 z późn. zm.),
- art. 21 § 1 pkt. 1, art. 47 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm),
- uchwała Nr 336/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.11.2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.Nr 293, poz.1731)

9. Zwolnienia.

Zwolnienia w podatku od środków transportowych zostały wymienione w:
- art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

10. Korekta podatku od środków transportowych.

Korekta podatku od środków transportowych następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji na podatek od środków transportowych DT 1 z adnotacją „KOREKTA”, wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania,

11. Uwagi.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.


Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

6. Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy.

Kwoty należnego podatku od środków transportowych należy wpłacać na indywidualne konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkową po raz pierwszy informację o nr konta bankowego otrzymają po złożeniu deklaracji. W uzasadnionych przypadkach podatnicy składający deklarację podatkową po raz pierwszy mogą zwrócić się o udzielenie informacji o nr konta telefonicznie.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Powiadom znajomego