W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podatek leśny i korekta do podatku - osoby prawne, (FN-12/01)

Karta Informacyjna

Wymiar i korekta podatku leśnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat
Parter, pok. nr 75 – Pani Marzena Walczuk-Stępniewska
Telefon 22 70 17 516

2. Wymagane dokumenty.

Pliki do pobrania:
Deklaracja na podatek leśny DL-1,
- załącznik DL-N – dane o nieruchomościach leśnych,
- załącznik DL-ZW – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym,

Wypełnioną informację w sprawie podatku leśnego DL-1 wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Symbol klasyfikacyjny.

3112.

4. Opłata skarbowa.

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy.

6. Doręczenie decyzji.

7. Tryb odwoławczy.

8. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
- art. 21 § 1 pkt. 2, art. 47 § 1, art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm),
- Uchwała Nr 337/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23-11-2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,


9. Zwolnienia.

zwolnienia w podatku rolnym zostały wymienione w:
- art. 7 ustawy o podatku leśnym,

10. Korekta podatku leśnego.

Korekta podatku leśnego następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku leśnego „DL-1” wraz z odpowiednimi załącznikami ( DL N, DL ZW ) z adnotacją „KOREKTA”, wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Inne informacje.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami lasów;
2) posiadaczami samoistnymi lasów;
3) użytkownikami wieczystymi lasów;
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Kwoty należnego podatku leśnego należy wpłacać na indywidualne konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkową po raz pierwszy informację o nr konta bankowego otrzymają po złożeniu deklaracji. W uzasadnionych przypadkach podatnicy składający deklarację podatkową po raz pierwszy mogą zwrócić się o udzielenie informacji o nr konta telefonicznie.


Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Powiadom znajomego