W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podatek rolny i korekta do podatku - osoby prawne (FN-10/01)

Karta Informacyjna

Wymiar i korekta podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat
Parter, pok. nr 75 – Pani Marzena Walczuk-Stępniewska
Telefon 22 70 17 516

2. Wymagane dokumenty.

Pliki do pobrania:
Deklaracja na podatek rolny DR-1,
- załącznik DR-N – dane o nieruchomościach rolnych,
- załącznik DR-ZW – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

Wypełnioną informację w sprawie podatku rolnego DR-1 wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Symbol klasyfikacyjny.

3121.

4. Opłata skarbowa.

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy.

6. Doręczenie decyzji.

7. Tryb odwoławczy.

8. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
- art. 21 § 1 pkt. 1, art. 47 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm),
- Uchwała Nr 337/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23-11-2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
- Uchwała Nr 1580/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 10.11.2010 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

9. Zwolnienia.

zwolnienia w podatku rolnym zostały wymienione w:
- art. 12 ustawy o podatku rolnym,
- art. 13 ustawy o podatku rolnym,
- art. 13a ustawy o podatku rolnym.

10. Korekta podatku rolnego.

Korekta podatku rolnego następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku rolnego „DR-1” wraz z odpowiednimi załącznikami ( DR-N, DR-ZW ) z adnotacją „KOREKTA”, wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Inne informacje.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)właścicielami gruntów,
2)posiadaczami samoistnymi gruntów,
3)użytkownikami wieczystymi gruntów,
4)posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2)dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta
-obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Kwoty należnego podatku rolnego należy wpłacać na indywidualne konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkową po raz pierwszy informację o nr konta bankowego otrzymają po złożeniu deklaracji. W uzasadnionych przypadkach podatnicy składający deklarację podatkową po raz pierwszy mogą zwrócić się o udzielenie informacji o nr konta telefonicznie.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00Powiadom znajomego