W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podatek rolny i korekta do podatku - osoby fizyczne (FN- 09/01)

Karta Informacyjna

Wymiar i korekta podatku rolnego – osoby fizyczne.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat
Parter, pok. nr 10, 11, 25.
Telefon 22 70 17 510, 22 70 17 511 (pok. nr 10) , 22 70 17 508, 22 70 17 512, (pok. nr 12), 22 70 17 658, 22 70 17 659 ( pok. 25 ), 22 70 17 521 (pok. nr 20).

2. Wymagane dokumenty.

Wzory deklaracji:

  1. obowiązujące do 30 czerwca 2019r.

https://bip.piaseczno.eu/artykul/199/930/informacje-i-deklaracje-podatkowe-2018-rok

- osoby fizyczne wypełniają druk IR-1

- osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wypełniają druki DN-1, DN-N, DN-ZW

  1. obowiązujące od 01 lipca 2019r.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


- dla osób składających korektę informacji IR-1 – uzasadnienie złożenia korekty informacji IR-1

Wypełnioną informację w sprawie podatku rolnego IR-1 należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

3. Symbol klasyfikacyjny.

3121.

4. Opłata skarbowa.

Bez opłat.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy.

- w przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wypełniony prawidłowo formularz informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 wraz z wymaganymi załącznikami) decyzja zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca,
- w przypadku opóźnień powstałych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od Burmistrza, termin załatwiania sprawy może się przedłużyć. Organ podatkowy powiadamia stronę o przedłużeniu załatwienia sprawy podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

6. Doręczenie decyzji.

- decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub
- decyzję można odebrać w pokoju nr 10, 11 lub 25.

7. Tryb odwoławczy.

- pouczanie o trybie odwoławczym będzie stanowiło integralną część decyzji
- odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu.

8. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
- art. 21 § 1 pkt. 2, art. 47 § 1, art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm),
- Uchwała Nr 337/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23-11-2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

9. Zwolnienia.

zwolnienia w podatku rolnym zostały wymienione w:
- art. 12 ustawy o podatku rolnym,
- art. 13 ustawy o podatku rolnym,
- art. 13a ustawy o podatku rolnym.
- Uchwale Nr 1580/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10-11-2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno,

10. Korekta podatku rolnego.

Korekta podatku rolnego następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej informacji w sprawie podatku rolnego „IR-1” z adnotacją „KOREKTA”, wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Inne informacje.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)właścicielami gruntów,
2)posiadaczami samoistnymi gruntów,
3)użytkownikami wieczystymi gruntów,
4)posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2)dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1)od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta
-obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Podatnicy będący osobami fizycznymi obowiązani są złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno informację w sprawie podatku rolnego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji w sprawie podatku rolnego ciąży również na podatnikach korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,15 listopada roku podatkowego.

Notatki:

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest czynna w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kwoty należnego podatku rolnego należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzji. Podatnicy, na których ciąży obowiązek podatkowy dotyczący kilku odrębnych przedmiotów opodatkowania powinni dokonywać wpłaty należnego podatku na odrębne konta podane w decyzjach podatkowych.Powiadom znajomego