W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ulga podatkowa w formie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, (FN-02/01)

Karta Informacyjna

uzyskanie ulgi podatkowej w formie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Wydział Finansowy - Naczelnik Wydziału: Krzysztof Bernat.
Parter, pok. nr 10,11, 25
Telefon 22 70 17 510, 22 70 17 511 (pok. nr 10), 22 70 17 508, 22 70 17 512, (pok. nr 11), 22 70 17 658, 22 70 659 ( pok. nr 25 ), 70 17 521 (pok. nr 20).

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – osoby fizyczne pok. nr 10, 11, 25.
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – osoby prawne pok. nr 75, Pani Marzena Walczuk-Stępniewska,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne pok. nr 75, Pani Marzena Walczuk-Stępniewska.

2. Wymagane dokumenty;

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Aby uzyskać ulgę w spłacie podatków należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy złożyć podanie (wzory poniżej) o udzielenie ulgi, które powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Do wniosku należy załączyć kopie (oryginały do wglądu) dokumentów potwierdzających zasadność złożonego wniosku.

Wysokość dochodów własnych, dochodów współmałżonka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli zadłużona nieruchomość stanowi współwłasność również wysokość dochodów pozostałych współwłaścicieli, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze współwłaścicielami, można udokumentować:
a) zaświadczeniem o wynagrodzeniu z zakładu pracy
b) zaświadczeniem o wysokości dochodów wydanym przez urząd skarbowy,
b) odcinkami renty, emerytury,
c) zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy,
d) zaświadczeniem o formie przyznanej pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
e) zeznaniem podatkowym złożonym w urzędzie skarbowym,
f) innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.
Do wniosków uzasadnianych stanem zdrowia podatnika należy załączyć:
a) orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające inwalidztwo,
b) zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub kartę informacyjna z pobytu w szpitalu,
c) rachunki (paragony) za zakupione leki.

Ponadto zależnie od uzasadnienia wniosku o udzielenie ulgi można załączyć:
a) kserokopie umów zaciągniętych kredytów i harmonogramów ich spłaty,
b) kserokopie wydatków ponoszonych na naukę,
oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie podatków.

Protokół o stanie majątkowym (druk) zostanie spisany w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy, w dniu złożenia podania lub w innym dniu wyznaczonym przez pracownika Wydziału.

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne oraz prawne) powinni przedłożyć dokumenty wymienione powyżej (zależnie od uzasadnienia wniosku) oraz dodatkowo dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
- ewidencję środków trwałych,
- ewidencję wyposażenia
- wydruk ewidencji przychodów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bilansu, sprawozdania finansowego,
- inne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (wykaz wierzytelności, umowy kredytowe, leasingowe itp.).
Ponadto przedsiębiorcy w przypadku ubiegania się o pomoc:
a) de minimis powinni przedstawić zaświadczenia o pomocy do minimis otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
b) inną niż pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie są obowiązane do przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.

Osoby fizyczne oraz prawne prowadzące działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub de minimis w rybołówstwie zobowiązane są do przedstawienia
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

3. Symbol klasyfikacyjny:

- podatek od nieruchomości – 3120,
- podatek rolny – 3121,
- podatek leśny – 3122,
- łączne zobowiązanie pieniężne – 3123,
- podatek od środków transportowych – 3124.

4. Opłata skarbowa:

Brak opłaty

5. Termin załatwienia sprawy:

- w przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) decyzja zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
- w przypadku opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od Burmistrza, termin załatwiania sprawy może się przedłużyć. Organ podatkowy powiadamia stronę o przedłużeniu załatwienia sprawy podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

6. Doręczenie decyzji:

- decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
lub
- decyzję można odebrać w pokoju nr 10 ,11 lub 25.

7. Tryb odwoławczy:

a)Od decyzji organu podatkowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
b)Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
c)Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy.

8. Podstawa prawna:

- art. 67a § 1 i § 2 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U.Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U.Nr 165, poz. 1373),
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

9. Uwagi:

- ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny interes podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak np. powódź, pożar, kradzież itp.) lub interes publiczny (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej )
- przed wydaniem decyzji nie uwzględniającej w całości wniosku strony organ podatkowy wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 123 § 1, art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). W/w zawiadomienie umożliwia podatnikowi wniesienie dodatkowych dowodów mających wpływ na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy,
- wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie,
- na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e i lit. f, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w terminie do 31 maja roku następnego podawany jest do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg (tj. odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę zaległości podatkowych na raty) w kwocie przewyższającej 500,00zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Notatki
Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze jest i czynna w godzinach:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek – piątek 8.00-16.00

Pliki do pobrania:

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 Powiadom znajomego