W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości


Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.

Co jest opodatkowane

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto płaci podatek

 1. właściciele,
 2. użytkownicy wieczyści,
 3. samoistni posiadacze,
 4. w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów,  budynków itp.). Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy):

 1. osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane przez internet.

Ważne: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. 

 
Wzory deklaracji:

 1. obowiązujące do 30 czerwca 2019r.

https://bip.piaseczno.eu/artykul/199/930/informacje-i-deklaracje-podatkowe-2018-rok

- osoby fizyczne wypełniają druk IN-1

- osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wypełniają druki DN-1, DN-N, DN-ZW

 1. obowiązujące od 01 lipca 2019r.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

- osoby fizyczne wypełniają druk IN-1 oraz odpowiednie załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

- osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej wypełniają druk DN-1, ZDN-1, ZDN-2

 

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa uchwała rady miejskiej. [1].

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Obejmują one m.in.[2]:

 1. budynki gospodarcze lub ich części:grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  1. służące działalności leśnej lub rybackiej,
  2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 3. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 4. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 7. uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 8. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 9. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 10. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 11. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Pozostałe zwolnienia

Rada gminy może wprowadzić również inne niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia przedmiotowe.

Istnieją też zwolnienia i ulgi, które są uregulowane w odrębnych przepisach. Dotyczą one kościołów i związków wyznaniowych, prowadzących  działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych [3], gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:

 1. Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 2. jednostek samorządu terytorialnego [4].

Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą:

 1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Można to zrobić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa.

Przypisy:

[1] art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

[2] art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

[3] zgodnie z ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1010 ze zm.)

[4] zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1496 ze zm.)

Podstawa prawna

 W 2019 roku stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy Piaseczno wynoszą:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł. od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,58zł. od 1ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30zł. od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,54zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,70zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem lokali niemieszkalnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz.U z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wynosi 3,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) – 0,75% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

b) innych niż wymienione w § 1 pkt 3 lit a) – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 
Opracowano na podstawie uchwał:

- Nr 758/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10347),

- Nr 1319/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1578/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Piaseczno oraz zmiany uchwały Nr 758/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

 Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy Piaseczno.

  Uchwałą z dnia 10 listopada 2010r. nr 1578/LIII/2010 zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle oraz ich części:

   a) wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

   b-g) 1 (skreślone),

2) lokale mieszkalne zajęte na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale tych lokali oraz znajdujące się w budynkach wielomieszkaniowych, nieposiadających lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) sieci przesyłowe służące zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie energii cieplnej,

4) grunty oraz budynki wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.),

5) grunty zajęte pod drogi niepubliczne ogólnodostępne.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - e) nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f) nie dotyczy zwolnień przyznanych kościołom i związkom wyznaniowym wynikających z ustaw.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Powiadom znajomego