W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu - Alfreda Stachyra
Z-ca Kierownika - Paulina Pitkiewicz
Z-ca Kierownika - Agniszka Temoszczuk
Piaseczno ul. Warszawska 1

Telefon 22 70 17 637, 22 70 17 641, fax. 22 70 17 698
e-mail: usc@piaseczno.eu

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

2. Wymagane dokumenty.

• do wglądu ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)
- dowód wpłaty opłaty skarbowej

• Cudzoziemiec:
1) Do wglądu dokument tożsamości
2) Składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo prawomocne postanowienie sądu zwalniające od obowiązku złożenia takiego zaświadczenia.
3) kawaler/panna składa odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
4) rozwiedziony/rozwiedziona składa odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis orzeczenia o rozwodzie z datą prawomocności/ostateczności wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.
5) wdowiec/wdowa składa odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

3. Opłaty.

- Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Jeżeli ślub odbywa się na terenie gminy Piaseczno opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto bankowe Gminy Piaseczno lub gotówką w kasie Urzędu. Istnieje również możliwość opłacenia kartą płatniczą w USC podczas składania zapewnień.

4. Tryb odwoławczy.

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

5. Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1378 ze zm.).
- Art. 1 § 2 i 3, art.4 1, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1359 ze zm).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r .poz. 1904).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm).
- Prawo konsularne z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 199 ze zm).

6. Uwagi

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec który nie zna języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju (bez względu na miejsce zamieszkania). Złożenie pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Osoby chcące zawrzeć związek małżeński powinny mieć ukończone 18 lat. W przypadku nieletniej kobiety wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego (zezwolenie wydaje Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.
Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

Ślub w plenerze
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie gminy Piaseczno) w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł, uiszczana przelewem na konto: 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 podając w tytule przelewu: ślub poza lokalem USC.

Urząd jest czynny:
godziny pracy USC Piaseczno

Powiadom znajomego