W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest: Burmistrz Miasta i  Gminy Piaseczno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można  skontaktować się poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można  skontaktować się  pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczna można  skontaktować się   poprzez email: sekretariat@piaseczno.eu lub pisemnie na adres 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się  poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się poprzez email: iod@piaseczno.eu lub pisemnie na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

 

Z inspektorem ochrony danych można  kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
 • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta /parter/
tel. 22 70 17 601/602/604/605/613/629/633
Godziny pracy: poniedziałek 8-17
wtorek, środa, czwartek 8-16
piątek 8-15

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa  się   w dowolnym organie gminy: 

-  osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem,                                                      

 - na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl tylko dla osoby, która nie ukończyła 12 roku życia, 

- w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun, kurator. 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby przy składaniu wniosku.

Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się  o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada dokumentu.

UWAGA :

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia jest ważny przez 5 lat, od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 roku życia jest ważny przez  okres 10 lat, od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

O nie możności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadania organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Organem właściwym do przyjęcia takiego wniosku jest organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa ta osoba.

Osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie dającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku, wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Jeżeli wniosek został przyjęty poza urzędem /np. w domu, czy  w domu opieki/, dowód osobisty może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu lub  zostanie dostarczony do domu przez urzędnika.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO:

JEDNA KOLOROWA FOTOGRAFIA

o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie.

Osoba na fotografii :

- patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzesłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,

- przedstawiona jest bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego  związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami.  Osoba może także załączyć fotografię  przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile  uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

- przedstawiona jest bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta  przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z  powodu wrodzonej  lub nabytej wady narządu wzroku.

- osoba, która posiada  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww wymogów, a także  osoba do 5 roku życia może załączyć  fotografię niespełniającą tych wymogów.

FOTOGRAFIA POWINNA BYĆ WYKONANA NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU  

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ EPUAP /TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 12 ROKU ŻYCIA/ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

- 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli wielkości nie przekraczającej  2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej,

- zaświadczenie o niepełnosprawności, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem  lub kuratorem.

WYMAGANE DOKUMENTY
- powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP.

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

W PRZYPADKU, GDY WNIOSEK JEST SKŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ TOŻSAMOŚĆ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POTWIERDZA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO NA PODSTAWIE WAŻNEGO DOWODU OSOBISTEGO LUB WAŻNEGO DOKUMENTU PASZPORTU.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 WNIOSEK SKŁADA:

- osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

- osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do 18 urodzin pozostało nie więcej niż 30 dni składa wniosek bez udziału rodzica,

- osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,

- rodzic, opiekun prawny lub kurator – mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),

- osoba, która utraciła lub uszkodziła dowód osobisty,

- osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

- niezwłocznie w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • unieważnienia certyfikatów,
 • żądania wymiany dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia albo uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenia podpisu osobistego,
 • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 • przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ W URZĘDZIE GMINY, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK

Dowód osobisty należy odebrać osobiście.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun.

Dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

Dowód osobisty może odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

UWAGA
w przypadku, gdy wniosek był złożony przez rodzica lub opiekuna w imieniu osoby, która nie ukończyła 12 roku życia w postaci dokumentu elektronicznego przez ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują  się  w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty:

- potwierdzenia obecności, aktywny jest w każdym dowodzie osobistym,

- identyfikacji i uwierzytelnienia – dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktualniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,

- podpisu osobistego – aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN.

Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym.

Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13 roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

 

OSOBA ODBIERAJĄCA DOWÓD PRZEDKŁADA:

- dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru)

- lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

- Ustawa z dnia 6 luty 2020  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego