W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej WSS - 14/01

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno.

Pliki do pobrania:
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska;
s.rodzinne@piaseczno.eu
05-500 Piaseczno ul. Warszawska 1;
tel.22 70-17-583.

2. Wymagane dokumenty.
1) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
2) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
4) W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

5) Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik Wydziału Świadczeń Społecznych może domagać się takiego dokumentu. Wnioskodawca załączając do akt sprawy kserokopie wymaganych dokumentów zobowiązany jest przedłożyć do wglądu ich oryginały celem uwierzytelnienia załączanych kopii. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. Opłata skarbowa.
Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty związane ze świadczeniami rodzinnymi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Sposób i termin załatwienia sprawy.
1) wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
2) świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
4) jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
5) prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia,
6) w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia,
7) w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów, w przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
8) W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki wypłaca się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złoży wniosek.

5. Doręczenie decyzji.

a) osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Warszawska 1,
b) przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


6. Tryb odwoławczy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
-Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

8. Uwagi.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w pkt 8 ppkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 8 ppkt. 2,3 lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na wysokość dochodu w rodzinie oraz zgodnie z terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od 01.01.2023 r. w wysokości 2458,00 zł.

Od dnia 1 stycznia kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę..

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych za okres przysługiwania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 20- letniego (w przypadku kobiet) i 25- letniego (w przypadku mężczyzn) okresu ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności przyznania prawa do tego świadczenia organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności.

UWAGA !!!
KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-
rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

9. Notatki.

Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:
- Poniedziałek 8:00 - 17:00

- Wtorek - czwartek 8:00 - 16:00

- Piątek 8:00 -15:00

Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrane świadczenia pielęgnacyjne:
Nowy numer konta obowiązujący od 01.01.2019 r. - 62 1240 6973 1111 0010 8670 6558

Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za pośrednictwem P.P.U.P. "Poczty Polskiej" realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przekazu pocztowego).

Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego na wskazane konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia miesiąca (data nadania przelewu).

 

Załączniki

Powiadom znajomego