W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP dot. wyznaczenia nowego terminu na załatwienie sprawy

Piaseczno, dnia 23.05.2023 r.

OŚR.6331.12.2022.AP
 


P O S T A N O W I E N I E


 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany stanu wody na gruncie położonym w miejscowości Bobrowiec na działkach nr ewid. 77/1-77/11 ze szkodliwym oddziaływaniem na działkę nr ewid. 76/2.

 

postanawia

 

1. zawiadomić, że z przyczyn niezależnych od organu, sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego;

2. wskazać nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.08.2023 r.

 

U z a s a d n i e n i e 
Wyznaczenie nowego terminu na załatwienie sprawy wynika z konieczności dotrzymania terminu umożliwiającego zebranie pełnego materiału dowodowego, złożonego charakteru sprawy, a także umożliwienia stronom postępowania zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
 


Pouczenie:


 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z treścią art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:

1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2.        Aa + tablicę ogłoszeń wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Powiadom znajomego