W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie  Ustawy  z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2014 r.  poz.  1490):

Ogłasza rokowania po drugim przetargu pisemnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, na  dzierżawę  na okres 10 lat  części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 4300 m2, stanowiącej część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 41/10, 41/8, 41/6, obręb 12, położonych w Piasecznie w rejonie ulic Syrenki i Puławskiej, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA5M/00271180/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2015 r. teren działek 41/10, 41/8 oraz 41/6, obręb 12 miasta Piaseczna znajduje się w obszarze przeznaczonym pod produkcje i składy, stacje paliw, usługi nieuciążliwe, inne przeznaczenie  towarzyszące, jak: usługi administracji, biura siedziby firm, gastronomia, sport i rekreacja, usługi zdrowia poza strefą przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla funkcji chronionych, jako przeznaczenie dopuszczone oraz pod parkingi, drogi wewnętrzne i związane z nimi urządzenia, obiekty techniczne, obiekty wieżowe jako przeznaczenie dopuszczone (na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U). Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 41/10, 41/8 oraz 41/6, obręb 12 miasta Piaseczna położone są w rejonie ulic: Syrenki i Puławskiej – drogi krajowej Nr 79, na wschód od działki nr 40/5 i nieruchomości prywatnych zabudowanych oraz po południowej stronie ul. Syrenki. Część terenu w/w działek wydzierżawiany jest obecnie pod stację tankowania samochodów gazem oraz pod tory modelarskie. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  firma Auto Serwis; Zakład Serwisowy „Elektronika”, a od strony ulicy Okulickiego na nieruchomości prywatnej, zlokalizowana jest stacja paliw.

Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość nie została wydzierżawiona w dwóch przetargach, które odbyły się:

I przetarg pisemny nieograniczony w dniu – 25 lutego 2016 r.

II przetarg pisemny nieograniczony w dniu – 14 lipca 2016 r.

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego  wynosi: 4.800,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące osiemset 00/100).  Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.

Wysokość zaliczki: 700,00 zł  (słownie złotych: siedemset 00/100).

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30 września 2016 r.  o godz. 10:00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w terminie do dnia 26 września 2016 r. do godz. 18:00. Przy zgłoszeniach przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach (w zaklejonej kopercie)  winno zawierać:

1.      1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jego zapłaty;

5) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

6) własnoręczny podpis.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Rokowania 30 września 2016 r.  – Piaseczno ul. Puławska/Syrenki”

2.      Zaliczkę w kwocie 700 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Miast i Gminy Piaseczno albo na konto Gminy Piaseczno w  Banku PBH  nr  12 1060 0076 0000 3310 0018 5094  do dnia 23 września 2016 r. /włącznie/.  Przy wpłacie na konto Gminy za datę wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na to konto. W tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika, numery i obręb działek, których wpłata dotyczy.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony dzierżawcą nieruchomości, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, albo zamknięcia, albo unieważnienia rokowań, albo też zakończenia ich wynikiem negatywnym. Zwrot następuje w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

Burmistrz zawiadomi uczestnika rokowań, który został ustalony dzierżawcą, o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona dzierżawcą nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do urządzeń sieci uzbrojenia technicznego istniejących w granicach działki, w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania dzierżawcy.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 71, 69, tel. 70-17-522, 70-17-526, w dni robocze w godz. 8-16 (w tym w poniedziałki w godz. 8-18). 

Piaseczno, dnia……………………………..

Powiadom znajomego