W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 127/23 o powierzchni 1612 m2, położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno w rejonie ulicy Geodetów, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00255410/1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.100.000,00 zł brutto
Wysokość wadium : 55.000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym w planie symbolem (D8-UR/M) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła oraz składów i drobnej wytwórczości.
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona, kształt prostokąta korzystny. Teren nieruchomości porośnięty samosiewkami. W zasięgu nieruchomości jest pełne uzbrojenie techniczne terenu: wodociąg, kanalizacja, siec gazowa, energetyczna i telefoniczna. Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez drogę wewnętrzną wyłożoną kostką betonową. Sąsiednie nieruchomości są zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługowymi.

W obszarze urbanistycznym D8-UR/M plan:
- ustala przeznaczenie na cele mieszkalnictwa z usługami handlu, rzemiosła i gastronomii, a także składów, zakładów drobnej wytwórczości i innych usług,
- dopuszcza się lokalizację usług publicznych, obiekty mieszkalne wybudowane lub towarzyszące usługom, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji (w tym parkingów), zieleni urządzonej.
Sposób zagospodarowania:
- nie określa się minimalnej powierzchni działki,
- wysokość budynków maksymalnie 14m od obecnego terenu do kalenicy,
- uciążliwość usług musi mieścić się w granicach ich lokalizacji.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21.10.2016 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie
do dnia 17.10.2016 r. (włącznie) do godz. 18 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów).

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 17.10.2016 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej
o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70,
w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Piaseczno, 25.07.2016 r.
Pełnomocnik Burmistrza – Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inż. Anna Bednarska

Powiadom znajomego