W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działka nr ew. 2/189 o powierzchni 7017 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00293568/1 i działka nr ew. 3/66 o powierzchni 1486 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00293568/1, obie położone w obr. 4 miasta Piaseczno przy ul. Puławskiej róg ul. Energetycznej

Cena nieruchomości – 7.400.000,00 zł brutto
Wysokość wadium - 370.000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w obszarze urbanistycznym (symbol 1MW,U) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe.
Nad działką nr 3/66 i południowym fragmentem działki nr 2/189 przeprowadzona jest linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia z zaznaczoną strefą technologiczną linii (z wyłączoną zabudową).
Przedmiotowe działki są nie zainwestowane, nie ogrodzone.
Na działce nr 2/189 znajduje się szereg drzew liściastych. Dłuższym bokiem przylega do pasa drogowego ulicy Puławskiej.
Przedmiotowe działki położone są w północnej części Piaseczna. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości położony jest Urząd Skarbowy w Piasecznie, dalej niska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Po drugiej stronie ulicy Puławskiej jest zabudowa usługowo-handlowa (Decathlon.) i mieszkaniowa wielorodzinna wysoka. Po przeciwnej stronie ul. Energetycznej znajduje się wielko powierzchniowe centrum handlowe Fashion House Outlet Piaseczno.
Obie działki mają zapewniony dojazd do ul. Energetycznej i ul. Puławskiej poprzez teren oznaczony symbolami 1KD-L i 1KD-D (drogi publiczne). Droga 1KD-D jest nie urządzona, a teren drogi 1KD-L stanowi częściowo drogę gruntową utwardzoną.
Planowana jest realizacja budowy drogi 1KD-L w 2018 r.

W obszarze urbanistycznym 1MW,U plan:
- ustala jako podstawowe przeznaczenie terenu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe, których oddziaływanie na środowisko nie może wykraczać poza granice działek oraz nie może ograniczać użytkowania terenów sąsiednich,
- dopuszcza drogi wewnętrzne, ciągi piesze i infrastrukturę obsługi technicznej terenu i zabudowy,
- ustala minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na 1000m2,
- ustala maksymalne wysokości zabudowy mieszkaniowej – 14,0m i usługowej – 18,0m2,
- ustala wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,1 i maksymalny 2,5.
- nakazuje utrzymanie min. 25% powierzchni biologicznie czynnej,
- ustala nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu
- ustala parkowanie w granicach własnej działki,

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02.09.2016. r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrz (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 29.08.2016 r. (włącznie) do godz. 18 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium.
6. Popis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 29.08.2016 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16,
tel. 70-17-523.

Piaseczno, 17.05.2016

Powiadom znajomego