W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o III przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)

1. ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 19/3 o powierzchni 2413 m2, położonej w obrębie 53 m. Piaseczno przy ul. Zagajnikowej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00249742/2.
Pierwszy przetarg odbył się dniu 06.11.2015 r.
Drugi przetarg odbył się dniu 18.03.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 380.425,00 zł brutto
Wysokość wadium : 19.021,25 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym (symbol MN) przeznaczonym pod mieszkalnictwo jednorodzinne ekstensywne. Południowy fragment działki leży w strefie ograniczonego użytkowania terenu wzdłuż linii kolejowej; wzdłuż granicy tej strefy określona została nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka nr 19/3 leży poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami. W zasięgu nieruchomości pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szkoła, ośrodek szkolno-dydaktyczny oraz linia PKP. Przez nieruchomość przechodzi linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15KV.

W obszarze urbanistycznym MN plan:
- ustala charakter zabudowy mieszkaniowej jako jednorodzinny, wolnostojący,
- wprowadza minimalną 1000 m2 powierzchnię działki budowlanej , powyższy zapis nie dotyczy działek wydzielonych zgodnie z przepisami przed uchwaleniem planu,
- ustala na 11 m maksymalną wysokość zabudowy,
- określa nieprzekraczalna linię zabudowy

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.06.2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrz (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 06.06.2016 r. (włącznie) do godz. 18 oo – w zamkniętych kopertach.

2. ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ew. 282/30 o powierzchni 200 m2, położonej we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno w rejonie ulicy Bociana Białego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.
Pierwszy przetarg odbył się dniu 04.12.2015 r.
Drugi przetarg odbył się dniu 18.03.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 30.700,00 zł brutto
Wysokość wadium : 1.535,00 zł
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem (9MN/U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych m. in. symbolem 9MN/U w planie ustala się przeznaczenie terenu i  zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza z dopuszczeniem realizacji wbudowanych w budynki mieszkalne lokali usługowych oraz realizacji wolnostojących obiektów usługowych.
Przedmiotowa działka ma kształt wąskiego prostokąta, położona jest w drugiej linii zabudowy od ul. Źródlanej, przy ul. Bociana Białego. Ulica Bociana Białego jest drogą gminną gruntową utwardzoną, z pełną infrastrukturą techniczną terenu.
Z uwagi na wielkość przedmiotowej nieruchomości, nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej, służy na dołączenie do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy jej warunków zagospodarowania, oznaczonej nr ew. 280/8 lub nr ew. 282/21. W związku z tym, w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przyległych tj. 280/8 lub 282/21.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.06.2016. r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrz (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 06.06.2016 r. (włącznie) do godz. 18 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, której jest właścicielem – dot. przetargu ograniczonego
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
6. Dowód wpłacenia wadium.
7. Popis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 06.06.2016 r. na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej
o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16,
tel. 70-17-523.
Piaseczno, 27.04.2016 r.
 

Powiadom znajomego