W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie - drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Dobrej 63 w Runowie.

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Dobra 63 w Runowie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 26,45 m2 zlokalizowany na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep spożywczy.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 20,00 zł. + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 058,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 06.06.2016 r. z dopiskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – RUNÓW UL. DOBRA 63”.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.
Umowa najmu będzie obowiązywała od 1 lipca 2016 r.
Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.
Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
• kopię dokumentów: NIP, REGON
• oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS
• proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
• dowód wpłaty wadium.
• czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 1045.


z napisem na kopercie:


„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - RUNÓW UL. DOBRA 63”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2016 r. o godz. 1100 w sali nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu lokal będzie udostępniony w dniu 17.03.2016 r. od godz. 1200 do godz. 1400.
Dokumenty do przetargu należy pobrać w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22/70-17-679
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.


Powiadom znajomego