W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 4300m2, stanowiącej część działek 41/10, 41/8, 41/6, obręb 12, położonych w Piasecznie w rejonie ulic Syrenki i Puławskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 4300m2, stanowiącej część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 41/10, 41/8, 41/6, obręb 12, położonych w Piasecznie w rejonie ulic Syrenki i Puławskiej, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA5M/00271180/7.

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi : 8.000,00zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). Wysokość wadium: 1.500,00zł słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100

Działki ozn. nr ewid. 41/10, 41/8 oraz 41/6, obręb 12 m. Piaseczna położone są w rejonie ulic: Syrenki i Puławskiej – drogi krajowej Nr 79, na wschód od działki nr 40/5 i nieruchomości prywatnych zabudowanych oraz po południowej stronie ul. Syrenki. Część terenu w/wym. działek wydzierżawianych jest obecnie pod stację tankowania samochodów gazem oraz pod tory modelarskie.
W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, firma Auto Serwis; Zakład Serwisowy „Elektronika”, a od strony ulicy Okulickiego na nieruchomości prywatnej, zlokalizowana jest stacja paliw.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 18.02.2015r. teren działek znajduje się w obszarze przeznaczonym pod produkcje i składy, stacje paliw, usługi nieuciążliwe, inne przeznaczenie towarzyszące, jak: usługi administracji, biura siedziby firm, gastronomia, sport i rekreacja, usługi zdrowia poza strefą przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla funkcji chronionych, jako przeznaczenie dopuszczone oraz pod parkingi, drogi wewnętrzne i związane z nimi urządzenia, obiekty techniczne, obiekty wieżowe jako przeznaczenie dopuszczone. (na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 lutego 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy sekretariacie Burmistrza (I piętro, pok. 39) budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 22 lutego 2016r. (włącznie) do godz. 18:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty (w zamkniętych kopertach) składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, adres siedziby firmy ,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ( aby oferta była ważna - zaoferowana cena, jako jeden z warunków przetargu, winna być wyższa od wywoławczej ),
5. Dowód wpłacenia wadium (oryginał) dołączony do oferty.
6. Sposób, projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego do wydzierżawienia uwzględniając fakt, że przez działki nr nr 41/10, 41/8 i 41/6 przebiega strefa granicy gazociągu wysokiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i dla sieci infrastruktury ograniczając tym samym możliwość lokalizowania obiektów trwale związanych z gruntem. Wjazd na teren działki nr 41/10 ( i dalej na działki nr 41/8 i 41/6) możliwy jest od ul. Syrenki.
7. Podpis(y) oferenta(ów).

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno w Banku PBH nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 22 lutego 2016 r. /włącznie/. Za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 71, 69, w godz. 8-16, tel. 70-17-523, 70-17-525.

Powiadom znajomego