W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 31.08.2016 r.

OŚR.6220.12.2016.ŁM

DECYZJA  NR  10/2016


Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85  ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Wojciecha Gołaszewskiego - pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39


stwierdzam : 


brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno


Uzasadnienie


W związku ze złożonym przez Pana Wojciecha Gołaszewskiego - pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.872.2016.DH z dnia 17.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu 01.07.2016 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS.4701.26.2016 z dnia 15.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2016 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.12.2016.ŁM z dnia 04.07.2016 r. o odstąpieniu  od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

W obrębie miejscowości Złotokłos planowana inwestycja będzie obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, 250, 315, o łącznej długości ok. 14170 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 2370 m;

- budowę pompowni ścieków wraz z elementami składowymi w ilości 4 szt.

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Złotokłos:

- w drogach użyteczności publicznej – Piaseczyńska, Mrokowska, Kilińskiego, Pusta, Wawelska, Grójecka, Św. St. Kostki, Wojewódzka,  Skargi, Śląska, Runowska, Szkolna, Wesoła,  22-go Lipca, Poznańska, 3 Maja, Klonowa, Polna, Traugutta, Grottgera, Słowackiego, Wiosenna, Targowa, Kilińskiego, Mickiewicza

- w drogach użyteczności publicznej „bez nazw” – wg. m.p.z.p.: KD D4, KD D6

- w drogach wewnętrznych o własności prywatnej o nr geod.: 63/4, 63/6, 95/9 – 1KD wg. m.p.z.p.,

- na terenach przez które przepływa kanał Złotokłos, dz. o nr ew. 82, 310, 312, 316

- w działkach o własności prywatnej o nr geod.: 87/1, 95/12, 356/5,  40/1, 308, 104, 176/4

W obrębie miejscowości Wólka Pracka planowana inwestycja będzie obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, o łącznej długości ok. 2230 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 1240 m;

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Wólka Pracka:

- w drogach użyteczności publicznej: ul. Zawadzka,

- w drogach występujących w  m.p.z.p.: 6KUD, 9KUD, 8KUD

- w drogach wewnętrznych o własności prywatnej o nr geod.: 87/4, 89/3, 105/4,


- w działkach o własności prywatnej o nr geod.: 130, 132/1, 134/1, 133/1, 138, 120/4, 

W obrębie miejscowości Runów planowana inwestycja będzie obejmowała:

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, o łącznej długości ok. 120 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 120 m;

- budowę pompowni ścieków wraz z elementami składowymi w ilości 1 szt.

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Runów:

- w drogach użyteczności publicznej: Skowronków, Zawadzka.

Powierzchnia terenu objętego realizacją inwestycji wynosi:

- w miejscowości Złotokłos – ok. 94815 m2;


w miejscowości Wólka Pracka – ok. 7508 m2

- w miejscowości Runów – ok. 1346 m2.

Powierzchnia działek pod planowane przepompownie wraz z elementami składowymi wynosi ok. 300 m2.

 Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowią:

- tereny zabudowy mieszkaniowej;

- drogi gminne;

- drogi powiatowe;

- drogi o własności prywatnej;

- działki stanowiące własność prywatną;

- działki gminne;

- działki Skarbu Państwa.

Przepompownie ścieków będą w pełni zautomatyzowane, wyposażone w minimum dwie pompy pracujące naprzemiennie. Obiekty te zostaną zaopatrzone w biofiltry antyodorowe w celu zminimalizowania oddziaływania przepompowni na środowisko. Wyposażenie przepompowni usytuowane będzie w szczelnym zbiorniku. Ścieki z planowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzane będą docelowo do oczyszczalni ścieków w Głoskowie.

Prace montażowe wykonane będą w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych oraz metodą bezwykopową, w rurze osłonowej (pod dnem kanału Złotokłos). Średnia głębokość posadowienia rurociągów kanalizacji sanitarnej będzie wynosić ok. 2,70 m p.p.t., a w niektórych przypadkach ok. 4-5 m p.p.t.. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi teren zajęty pod inwestycje będzie mógł być wykorzystywany tak jak dotychczas. Po zakończeniu prac realizacyjnych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Zdecydowana większość terenów związanych z realizacją planowanej inwestycji objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego tj. działki położone w miejscowości Złotokłos oraz część działek położonych w miejscowości Wólka Pracka, natomiast pozostała część terenu, tj. działki położne w miejscowości Runów oraz część działek położonych w miejscowości Wólka Pracka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań     przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja powiązana będzie z infrastrukturą drogową ze względu na lokalizację. Jednakże ze względu na skale i charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych.


c)   wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystana będzie woda, paliwa oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane.

Na etapie eksploatacji wykorzystywana będzie energia elektryczna.

 


d)  emisji i występowania innych uciążliwości

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, zastosowane zostanie odwodnienie metodą pompowania bezpośrednio z wykopu lub poprzez igłofiltry usytuowane wzdłuż wykopu. Ewentualne obniżenie poziomu wód gruntowych spowodowane odwodnieniem wykopów będzie miało charakter przejściowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą pompownie ścieków. Zastosowanie pomp zatapianych zminimalizuje hałas wytwarzany przez te urządzenia.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 


a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno-błotnymi. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów zostanie wykonane poprzez odwodnienie metodą pomopowania bezpośrednio z wykopu lub przy użyciu igłofiltrów.


b)  obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.


c)  obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody


Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.


Z uwagi na lokalizacje inwestycji pod powierzchnia ziemi, w okolicy obszarów zurbanizowanych, nie ma ryzyka pogorszenia walorów krajobrazowych otaczającego terenu. Planowane roboty tyko nieznacznie i lokalnie wpłyną na środowisko.

Zgodnie z przedłożoną KIP trasa projektowanej kanalizacji została zlokalizowana z zachowaniem minimum 2 m od pni istniejących drzew.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przebiegać poza strefami ochronnymi wyznaczonymi dla pomników przyrody znajdujących się na terenie wsi Złotokłos.

Najbliższy obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu PLH 140039 położony jest w odległości ok. 9 km od przedmiotowej inwestycji.

Po zapoznaniu się z charakterem i skalą przedmiotowego przedsięwzięcia oraz lokalizacją, biorąc pod uwagę odległość względem najbliższego obszaru Natura 2000, stwierdza się, że nie należy ono do przedsięwzięć mogących w sposób znacząco negatywny oddziaływać na przedmioty ochrony niniejszego obszaru, jak również na jego integralność oraz na spójność sieci Natura 2000.

 


f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w obrębie dz. nr ew. 120/4, 130, 132/1, 133/1, 134/1, 138, 135 w miejscowości Wólka Pracka usytuowane jest stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem 61-65/39.


h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczno: 610 os/km2 (wg GUS 2015 r.)

 


i)  obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.


j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.


c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.


d)  prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie i nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.


e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa  zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów  nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Wólka Pracka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

3.       a/a

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.    Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Piaseczno, dn. 31.08.2016 r.

OŚR.6220.12.2016.ŁM


CHARAKTERYSTYKA

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

W obrębie miejscowości Złotokłos planowana inwestycja będzie obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, 250, 315, o łącznej długości ok. 14170 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 2370 m;

- budowę pompowni ścieków wraz z elementami składowymi w ilości 4 szt.

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Złotokłos:

- w drogach użyteczności publicznej – Piaseczyńska, Mrokowska, Kilińskiego, Pusta, Wawelska, Grójecka, Św. St. Kostki, Wojewódzka,  Skargi, Śląska, Runowska, Szkolna, Wesoła,  22-go Lipca, Poznańska, 3 Maja, Klonowa, Polna, Traugutta, Grottgera, Słowackiego, Wiosenna, Targowa, Kilińskiego, Mickiewicza

- w drogach użyteczności publicznej „bez nazw” – wg. m.p.z.p.: KD D4, KD D6

- w drogach wewnętrznych o własności prywatnej o nr geod.: 63/4, 63/6, 95/9 – 1KD wg. m.p.z.p.,

- na terenach przez które przepływa kanał Złotokłos, dz. o nr ew. 82, 310, 312, 316

- w działkach o własności prywatnej o nr geod.: 87/1, 95/12, 356/5,  40/1, 308, 104, 176/4

W obrębie miejscowości Wólka Pracka planowana inwestycja będzie obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, o łącznej długości ok. 2230 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 1240 m;

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Wólka Pracka:

- w drogach użyteczności publicznej: ul. Zawadzka,

- w drogach występujących w  m.p.z.p.: 6KUD, 9KUD, 8KUD

- w drogach wewnętrznych o własności prywatnej o nr geod.: 87/4, 89/3, 105/4,


- w działkach o własności prywatnej o nr geod.: 130, 132/1, 134/1, 133/1, 138, 120/4, 

W obrębie miejscowości Runów planowana inwestycja będzie obejmowała:

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, o łącznej długości ok. 120 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 120 m;

- budowę pompowni ścieków wraz z elementami składowymi w ilości 1 szt.

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Runów:

- w drogach użyteczności publicznej: Skowronków, Zawadzka.

Powierzchnia terenu objętego realizacją inwestycji wynosi:

- w miejscowości Złotokłos – ok. 94815 m2;


w miejscowości Wólka Pracka – ok. 7508 m2

- w miejscowości Runów – ok. 1346 m2.

Powierzchnia działek pod planowane przepompownie wraz z elementami składowymi wynosi ok. 300 m2.

 Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowią:

Powiadom znajomego