W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja


Piaseczno, dn. 19.08.2016 r.,
 
OŚR.6220.8.2016.PG
 
 
 
 
DECYZJA NR  9/2016
 
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn zm.), po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Zalesie_98974 zlokalizowanej na dz. nr 14 obręb 0074, ul. Pod Bateriami 45, Piaseczno, wszczętej na wniosek Pana Dariusza Dąbkowskiego - pełnomocnika Orange Polska S.A.
 
orzekam
 
umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Zalesie_98974 zlokalizowanej na dz. nr 14 obręb 0074, ul. Pod Bateriami 45, Piaseczno.
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Pana Dariusza Dąbkowskiego - przedstawiciela firmy Orange Polska S.A., złożony w dniu 12.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie i przekazany zgodnie z właściwością do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dn. 20.04.2016 r,  wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Zalesie_98974 zlokalizowanej na dz. nr 14 obręb 0074, ul. Pod Bateriami 45, Piaseczno. 
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z prośbą o wydanie opinii dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie pismem znak: ZNS.4701.24.2016 z dn. 03.06.2016 r. przekazał wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) pismem znak: 
WOOŚ-II.4240.817.2016.PĆ z dnia 10.06.2016 r. odmówił wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji. W uzasadnieniu organ, na podstawie przedłożonej przez pełnomocnika inwestora dokumentacji wraz z jej uzupełnieniem stwierdził, iż rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2, ani § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS) pismem z dn. 16.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu: 07.07.2016 r.) stwierdził, że z dokumentacji złożonej przez inwestora wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie należy do znacząco oddziałujących na środowisko w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagana opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zgodnie z przedstawioną przez inwestora dokumentacją, planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Zalesie_98974, zlokalizowanej na działce o nr. ew. 14, obręb 0074, ul. Pod Bateriami 45, Piaseczno. W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa wieży antenowej o wysokości 40 m (wraz z zawieszonymi na niej antenami), podestu technicznego z urządzeniami zasilającymi i telekomunikacyjnymi, instalacji zasilania energetycznego oraz kabli transmisyjnych pomiędzy podestem a antenami i nadajnikami. 
Na wieży zawieszone zostaną anteny sektorowe (w liczbie 6 szt.) pracujące w paśmie 900, 1800 lub 2100 MHz i skierowane na azymuty 40, 170 i 285 (po dwie sztuki na każdy azymut). Środek elektryczny anten znajdować się będzie na wysokości 29 m.  Równoważna moc promieniowania izotropowego pojedynczej anteny (EIRP) będzie miała wartość 4958W lub 4976W. Przewidywane pochylenie anten (tilt) będzie miało wartość maksymalnie 5. Ponadto na planowanej wieży zainstalowane zostaną dwie radiolinie z mikrofalowymi antenami łącz transmisyjnych umieszczonymi na wysokości 32 m. Otoczenie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej oraz ulica Pod Bateriami.
Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42 poz. 870 z późn. zm.). Realizacja inwestycji nie naruszy ograniczeń wynikających z utworzenia na tym terenie obszaru chronionego krajobrazu. Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to Stawy w Żabieńcu (PLH140039), którego granice znajdują się w odległości około 1,5 km w kierunku wschodnim od terenu inwestycji.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny ma wartość nie mniejszą niż 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.
Z przedłożonej przez inwestora dokumentacji wynika, że miejsca dostępne dla ludności w osiach głównych wiązek promieniowania anten znajdują się w odległości powyżej 150 m, przy czym moc ERIP każdej z anten będzie mniejsza niż 5000 W. Ponadto z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że z uwagi na planowane zawieszenie anten sektorowych na wysokości 29 m oraz anten radiolinii na wysokości 32 m, żadne miejsca dostępne dla ludności nie występują w osiach promieniowania planowanej stacji bazowej w odległości do 150 m.
Jak wynika z powyższego, oraz zgodnie z otrzymanymi pismami RDOŚ i PWIS, przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym nie jest wymagane w świetle art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację. Tak więc postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji należy uznać za bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 
 
 
Otrzymują :
1.p. Dariusz Dąbkowski - pełnomocnik Inwestora
2.Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:
- stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 
- a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54
 

Powiadom znajomego