W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 01.08.2016 r.

OŚR.6220.23.2015.ŁM

DECYZJA  NR  7/2016


Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85  ust 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Rafała Guzewicza, pełnomocnika Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 29 


stwierdzam : 


brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6


Uzasadnienie


W związku ze złożonym przez p. Rafała Guzewicza, pełnomocnika Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 29 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6 zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1620.2015.PĆ
z dnia 07.12.2015 r. (data wpływu do Urzędu 14.12.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W związku ze zmianą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwalifikacji podstawy prawnej z punktu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), na § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b. ww. rozporządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dn. 22.12.2015 r. z prośbą o wyjaśnienie przyczyn tej zmiany.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dn. 03.02.2016 r. (data wpływu do Urzędu 10.02.2016 r.) poinformował o zmianie kwalifikacji wynikającej z szeregu uwarunkowań, w tym skali oraz wielkości zajmowanego terenu przez zabudowę o różnym charakterze, a także ich wzajemnych proporcji.

Z uwagi na skalę i proporcję zabudowy o różnym charakterze, a co za tym idzie zakres potencjalnego oddziaływania ww. obiektów na środowisko oraz fakt, że planowana rozbudowa istniejącego centrum handlowego wyniesie ok. 7500 m2, a tym samym powstająca w wyniku rozbudowy część zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiągnie progu określonego w § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów wynoszącego 2 ha, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zakwalifikował przedmiotową inwestycję do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 b ww. rozporządzenia tj. „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/45/15 z dnia 26.11.2015 r. (data wpływu do Urzędu 27.11.2015 r.) stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

W związku ze zmianą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwalifikacji podstawy prawnej z punktu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), na § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b. ww. rozporządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (znak: OŚR.6220.23.2015.ŁM z dnia 11.02.2016 r.) o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/45/15/16 z dnia 23.02.2016 r. (data wpływu do Urzędu 26.02.2016 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.

W związku z brakiem merytorycznego uzasadnienia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwrócono się ponownie pismem (znak: OŚR.6220.23.2015.ŁM z dnia 01.03.2016 r.) o przedstawienie argumentów merytorycznych przedmiotowej opinii.

Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów dostarczonych w sprawie, biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że teren inwestycji przewidziany jest pod działalność usług komercyjnych (zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/45/15/A/16 z dnia 14.03.2016 r. (data wpływu do Urzędu 18.03.2016 r.) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.23.2015.ŁM z dnia 22.03.2016 r. o odstąpieniu  od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego centrum handlowego o ok. 7500 m2, z czego ok. 5700 m2 zajmować będą powierzchnie pod wynajem dla ok. 40 nowych butików, zaś ponad 1700 m2 – drogi wewnętrznej komunikacji, a ok. 100 m2 – pomieszczenia zaplecza technicznego. Dodatkowo wzdłuż północnej granicy centrum handlowego, planowana jest budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni użytkowej ok. 26200 m2 (cztery kondygnacje wliczać miejsca parkingowe na dachu).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie istniejącej nawierzchni na terenach przewidzianych pod rozbudowę centrum;

- prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcję fundamentów oraz pozostałych części budynków (handlowego i parkingu wielopoziomowego) i instalacji, a także związane z reorganizacją parkingu;

- prace budowlane związane z konstrukcją budynków oraz infrastruktury towarzyszącej (instalacje, wewnętrzne drogi oraz place manewrowe i parkingi);

- prace wykończeniowe i instalatorskie wewnątrz budynków.

Otoczenie miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi:

- od północy – ul. Energetyczna, biurowiec urzędu skarbowego, a dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (ok. 120 m);

- od wschodu – nieużytkowana działka z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, a dalej zabudowa przemysłowo-usługowo-magazynowa (ok. 350 m na wschód), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (ok. 350 m na północny-wschód) ze szkołą (ok. 800 m na północny-wschód);

- od południa – teren bocznicy kolejowej (przyległy), tereny produkcyjno-magazynowe oraz usługowe (ok. 50 m na południe i dalej) oraz zabudowa śródmiejska Piaseczna (ok. 550 m na południe);

- od zachodu – tereny działalności usługowej (przyległe do południowo-zachodniej części centrum), mieszkalnictwa wielorodzinnego (przyległe do północno-zachodniej części centrum) oraz hotel (przyległy do centrum w środkowym odcinku zachodniej granicy terenu), ul. Puławska (ok. 50 m na zachód), za którą zlokalizowane są tereny mieszkaniowo-usługowe z niewielkim udziałem działalności przemysłowo-magazynowej.

Zgodnie z uchwałą nr 1340/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską oraz zmiana ww. planu zatwierdzoną uchwałą nr 1386/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014 r., działki inwestycyjne położone są na obszarze przeznaczonym pod usługi komercyjne (symbol planu 3UC).


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań     przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja powiązana będzie z infrastrukturą drogową ze względu na lokalizację. Jednakże ze względu na skale i charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych.


c)   wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystana będzie woda, paliwa oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane.

Na etapie eksploatacji wykorzystywane będzie woda oraz energia elektryczna.

 


d)  emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz hałasu, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu praz budowlanych.

W ramach minimalizacji negatywnych oddziaływań wykorzystywany będzie sprzęt sprawny technicznie. Z uwagi na głębokość zalegania warstwy wodonośnej na terenie objętym przedsięwzięciem (14 m p.p.t) realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązać się z naruszeniem panujących stosunków wodnych.

Powstające na etapie realizacji odpady będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych będą pojazdy poruszające się po terenie inwestycji oraz kotłownia opalana gazem ziemnym.

Źródłem emisji hałasu będą urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy hałasu zostaną dotrzymane.

Na etapie eksploatacji powstające ścieki bytowe oraz wody opadowe z terenu parkingów, dróg wewnętrznych oraz placów (po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych) i powierzchni dachowych odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej.

Powstające odpady będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia, na podstawie zebranej w przedmiotowej sprawie dokumentacji stwierdza się, że nie będzie ono źródłem występowania znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 


a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno-błotnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że pierwszy, najpłytszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym znajduje się na głębokości ok. 14 m p.p.t.


b)  obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.


c)  obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 4 km.

Po zapoznaniu się z charakterem i skalą przedmiotowego przedsięwzięcia oraz lokalizacją, biorąc pod uwagę odległość względem najbliższego obszaru Natura 2000, stwierdza się, że nie należy ono do przedsięwzięć mogących w sposób znacząco negatywny oddziaływać na przedmioty ochrony niniejszego obszaru, jak również na jego integralność oraz na spójność sieci Natura 2000.

 


f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie było realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.


h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Piaseczno: 2809 os/km2 (wg GUS 2015 r.)

 


i)  obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.


j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.


c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.


d)  prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie i nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.


e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na eta[ie eksploatacji przedsięwzięcia będą nawiązywały swoja częstotliwością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa  zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów  nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Stowarzyszenie „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6, powołując się na cele statutowe wyrażone Regulaminem Stowarzyszenia i interesem społecznym.

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie z dnia 23.02.2016 r. znak OŚR.6220.23.2015.PG o odmowie dopuszczenia ww. Stowarzyszenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony. W dn. 01.07.2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Warszawie utrzymało zaskarżone postanowienie w mocy zgadzając się ze stanowiskiem Burmistrza o braku przesłanek do uznania, że za udziałem Stowarzyszenia w postępowaniu przemawia interes społeczny.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję na rozbudowę obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1.       p. Rafał Guzewicz - pełnomocnik inwestora

2.       Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.       Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

4.  a/a

 

Do wiadomości:


1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.    Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Piaseczno, dn. 01.08.2016 r.

OŚR.6220.23.2015.ŁM


CHARAKTERYSTYKA

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego centrum handlowego o ok. 7500 m2, z czego ok. 5700 m2 zajmować będą powierzchnie pod wynajem dla ok. 40 nowych butików, zaś ponad 1700 m2 – drogi wewnętrznej komunikacji, a ok. 100 m2 – pomieszczenia zaplecza technicznego. Dodatkowo wzdłuż północnej granicy centrum handlowego, planowana jest budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni użytkowej ok. 26200 m2 (cztery kondygnacje wliczać miejsca parkingowe na dachu).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie istniejącej nawierzchni na terenach przewidzianych pod rozbudowę centrum;

- prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcję fundamentów oraz pozostałych części budynków (handlowego i parkingu wielopoziomowego) i instalacji, a także związane z reorganizacją parkingu;

- prace budowlane związane z konstrukcją budynków oraz infrastruktury towarzyszącej (instalacje, wewnętrzne drogi oraz place manewrowe i parkingi);

- prace wykończeniowe i instalatorskie wewnątrz budynków.

Otoczenie miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi:

- od północy – ul. Energetyczna, biurowiec urzędu skarbowego, a dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (ok. 120 m);

- od wschodu – nieużytkowana działka z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, a dalej zabudowa przemysłowo-usługowo-magazynowa (ok. 350 m na wschód), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (ok. 350 m na północny-wschód) ze szkołą (ok. 800 m na północny-wschód);

- od południa – teren bocznicy kolejowej (przyległy), tereny produkcyjno-magazynowe oraz usługowe (ok. 50 m na południe i dalej) oraz zabudowa śródmiejska Piaseczna (ok. 550 m na południe);


- od zachodu – tereny działalności usługowej (przyległe do południowo-zachodniej części centrum), mieszkalnictwa wielorodzinnego (przyległe do północno-zachodniej części centrum) oraz hotel (przyległy do centrum w środkowym odcinku zachodniej granicy terenu), ul. Puławska (ok. 50 m na zachód), za którą zlokalizowane są tereny mieszkaniowo-usługowe z niewielkim udziałem działalności przemysłowo-magazynowej.

Zgodnie z uchwałą nr 1340/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską oraz zmiana ww. planu zatwierdzoną uchwałą nr 1386/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014 r., działki inwestycyjne położone są na obszarze przeznaczonym pod usługi komercyjne (symbol planu 3UC).

Powiadom znajomego