W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 04.07.2016 r.

OŚR.6220.12.2016.ŁM

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),  a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Gołaszewskiego - pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno


Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez Pana Wojciecha Gołaszewskiego - pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.872.2016.DH
z dnia 17.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu 01.07.2016 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS.4701.26.2016 z dnia 15.06.2016 r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2016 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

W obrębie miejscowości Złotokłos planowana inwestycja będzie obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, 250, 315, o łącznej długości ok. 14170 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 2370 m;

- budowę pompowni ścieków wraz z elementami składowymi w ilości 4 szt.

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Złotokłos:

- w drogach użyteczności publicznej – Piaseczyńska, Mrokowska, Kilińskiego, Pusta, Wawelska, Grójecka, Św. St. Kostki, Wojewódzka,  Skargi, Śląska, Runowska, Szkolna, Wesoła,  22-go Lipca, Poznańska, 3 Maja, Klonowa, Polna, Traugutta, Grottgera, Słowackiego, Wiosenna, Targowa, Kilińskiego, Mickiewicza

- w drogach użyteczności publicznej „bez nazw” – wg. m.p.z.p.: KD D4, KD D6

- w drogach wewnętrznych o własności prywatnej o nr geod.: 63/4, 63/6, 95/9 – 1KD wg. m.p.z.p.,

- na terenach przez które przepływa kanał Złotokłos, dz. o nr ew. 82, 310, 312, 316

- w działkach o własności prywatnej o nr geod.: 87/1, 95/12, 356/5,  40/1, 308, 104, 176/4

W obrębie miejscowości Wólka Pracka planowana inwestycja będzie obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, o łącznej długości ok. 2230 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 1240 m;

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Wólka Pracka:

- w drogach użyteczności publicznej: ul. Zawadzka,

- w drogach występujących w  m.p.z.p.: 6KUD, 9KUD, 8KUD

- w drogach wewnętrznych o własności prywatnej o nr geod.: 87/4, 89/3, 105/4,


- w działkach o własności prywatnej o nr geod.: 130, 132/1, 134/1, 133/1, 138, 120/4, 

W obrębie miejscowości Runów planowana inwestycja będzie obejmowała:

budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z rur PCV o średnicy 160, 200, o łącznej długości ok. 120 m;

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE, o łącznej długości ok. 120 m;

- budowę pompowni ścieków wraz z elementami składowymi w ilości 1 szt.

Zasięg przedsięwzięcia w miejscowości Runów:

- w drogach użyteczności publicznej: Skowronków, Zawadzka.

Powierzchnia terenu objętego realizacją inwestycji wynosi:

- w miejscowości Złotokłos – ok. 94815 m2;

w miejscowości Wólka Pracka – ok. 7508 m2

- w miejscowości Runów – ok. 1346 m2.

Powierzchnia działek pod planowane przepompownie wraz z elementami składowymi wynosi ok. 300 m2.

 Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowią:

- tereny zabudowy mieszkaniowej;

- drogi gminne;

- drogi powiatowe;

- drogi o własności prywatnej;

- działki stanowiące własność prywatną;

- działki gminne;

- działki Skarbu Państwa.

Przepompownie ścieków będą w pełni zautomatyzowane, wyposażone w minimum dwie pompy pracujące naprzemiennie. Obiekty te zostaną zaopatrzone w biofiltry antyodorowe w celu zminimalizowania oddziaływania przepompowni na środowisko. Wyposażenie przepompowni usytuowane będzie w szczelnym zbiorniku. Ścieki z planowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzane będą docelowo do oczyszczalni ścieków w Głoskowie.

Prace montażowe wykonane będą w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych oraz metodą bezwykopową, w rurze osłonowej (pod dnem kanału Złotokłos). Średnia głębokość posadowienia rurociągów kanalizacji sanitarnej będzie wynosić ok. 2,70 m p.p.t., a w niektórych przypadkach ok. 4-5 m p.p.t.. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi teren zajęty pod inwestycje będzie mógł być wykorzystywany tak jak dotychczas. Po zakończeniu prac realizacyjnych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.


Zdecydowana większość terenów związanych z realizacją planowanej inwestycji objęta jest miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego tj. działki położone w miejscowości Złotokłos oraz część działek położonych w miejscowości Wólka Pracka, natomiast pozostała część terenu, tj. działki położne w miejscowości Runów oraz część działek położonych w miejscowości Wólka Pracka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, zastosowane zostanie odwodnienie metodą pompowania bezpośrednio z wykopu lub poprzez igłofiltry usytuowane wzdłuż wykopu. Ewentualne obniżenie poziomu wód gruntowych spowodowane odwodnieniem wykopów będzie miało charakter przejściowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą pompownie ścieków. Zastosowanie pomp zatapianych zminimalizuje hałas wytwarzany przez te urządzenia.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.


Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.


Najbliższy obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu PLH 140039 położony jest w odległości ok. 9 km od przedmiotowej inwestycji.

Trasa projektowanej kanalizacji została zlokalizowana z zachowaniem minimum 2 m od pni istniejących drzew.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.


Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500 Piaseczno

2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Wólka Pracka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

3.       a/a

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.   Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego