W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 03.06.2016 r.
OŚR.6220.12.2016.PG
 
 
 

O b w i e s z c z e n i e

 
 
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Wojciecha Gołaszewskiego pełnomocnika inwestora - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków P4, P4a, P4b, P5, i P19 w miejscowościach Złotokłos, Wólka Pracka, Runów, gmina Piaseczno.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 736 02 73.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

 
 
 

Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez:

1.      Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie

2.      Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

3.      Sołtys wsi Wólka Pracka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

4.      Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

5.      a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54

 


Powiadom znajomego