W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 31.05.2016 r.

OŚR.6220.3.2016.ŁM  

DECYZJA  NR  5/2016


Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85  ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jakuba Krawczyka - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Piasecznie 


stwierdzam : 


brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński 


UzasadnienieW związku ze złożonym przez Pana Jakuba Krawczyka - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Piasecznie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.410.2016.JCH z dnia 29.03.2016 r. (data wpływu do Urzędu 05.04.2016 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS.4701.15.2016 z dnia 16.03.2016 r. (data wpływu do Urzędu 21.01.2016 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.3.2016.ŁM z dnia 20.04.2016 r. o odstąpieniu  od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński.

Długość odcinka drogi objętego przedmiotowym zamierzeniem wynosi ok. 150 m. Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi ok. 2890,0 m2. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się:

- usuniecie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni;

- rozbiórkę istniejącego przepustu;

- wykonanie przyczółków planowanego mostu ze ścian żelbetowych na fundamencie z pali o długości ok. 13,0 m;

- wykonanie skarp nasypu za przyczółkiem, ukształtowanych jako trójkątne, równoległe do osi drogi;

- wykonanie ustroju nośnego jednoprzęsłowego mostu o wysokości konstrukcyjnej ok. 40 cm, długości ok. 7,56 m i szerokości ok. 10,7 m i spadku podłużnym ok. 0,8%;

- wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy z kruszywa naturalnego oraz chodników z kostki betonowej;

- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego;

- wykonanie kanalizacji deszczowej (ścieku betonowego) i drenaży podłużnych (wzdłuż osi odwodnienia) wraz z izolacją;

- wzmocnienie koryta rzeki pod planowanym obiektem oraz skarp w jego bezpośrednim sąsiedztwie narzutem skalnym oraz materacem gabionowym.

Konstrukcja nawierzchni jezdni wykonana zostanie z ok. 4,5 cm warstwy ścieralnej betonu asfaltowego oraz z ok. 5,0 cm warstwy wiążącej asfaltu lanego. Spadek poprzeczny od krawędzi drogi do osi odwodnienia na płycie nośnej mostu wyniesie ok. 2,5%, zaś na pozostałych odcinkach planowanej drogi – ok. 4%. Rozpiętość teoretyczna planowanego obiektu mostowego wyniesie ok. 6,9 m, a światło poziome mostu – ok. 6,3 m. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, przekrój poprzeczny ww. obiektu mostowego posiadał będzie następujące parametry:

- jezdnia dwupasmowa – ok. 6,00 m (z ewentualnym poszerzeniem do szerokości ok. 7,0 m);

- chodnik – ok. 2,00 m;

- opaska i poszerzenie na łuku – ok. 0,5 m + ok. 0,5 m = 1,0 m;

- gzyms prawy wraz z barierą – ok. 0,6 m;

- gzyms lewy wraz z barierą – ok. 1,10 m.

Po zakończeniu budowy obiektu mostowego teren zajęty przez powierzchnie biologicznie czynne wyniesie ok. 1643 m2, zaś przez powierzchnie utwardzone – ok. 1247 m2, przy czym ok. 958 m2 zajmie powierzchnia jezdni, ok. 89 m2 – pobocza, 357 m2 – zjazdy i ok. 288 m2 – chodniki.

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 117/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 25 lipca 2011 r. Nr 131 poz. 4186), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 225/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 7 października 2011 r. Nr 183, poz. 5630), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 496/XX/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 19 czerwca 2012 r. poz. 4829) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/2003 z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 16 listopada 2003 r. Nr 288, poz. 7593). Zgodnie z ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji położony jest w obrębie terenów przeznaczonych pod: usługi nieuciążliwe i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi lokalne, drogi publiczne zbiorcze, zieleń parkowo-rekreacyjną, zieleń i usługi sportu, wody powierzchniowe płynące, ciek wodny oraz wody powierzchniowe – wody stojące – staw.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań     przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja powiązana będzie z infrastrukturą drogową ze względu na lokalizację. Jednakże ze względu na skale i charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych.


c)   wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystana będzie woda, paliwa oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane.

Na etapie eksploatacji wykorzystywane będą surowce mineralne (piasek z solą) w sezonie zimowym.

 


d)  emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz emisja hałasu, pochodząca z eksploatacji urządzeń i maszyn budowlanych oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją posadowienie mostu wykonane zostanie na przyczółkach żelbetowych. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, wody gruntowe oraz wody opadowe, zgromadzone w obrębie wykopów, zostaną odpompowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowa mostu wykonana zostanie z zachowaniem ciągłości przepływu wody w rzece Głoskówce.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki bytowe, które będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Zbiorniki będą systematycznie opróżniane przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. Woda dostarczana będzie na teren przedmiotowego przedsięwzięcia beczkowozami lub pobierana będzie z wodociągu.

Powstająca na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych. Odpady niebezpieczne, które mogą potencjalnie powstać na etapie realizacji, będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub utylizacji. Powstałe na etapie realizacji masy ziemne zostaną zagospodarowane po zakończeniu prac budowlanych w obrębie planowanej inwestycji, zaś ich nadmiar będzie przekazanych uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie zabezpieczonym i uszczelnionym, z zachowaniem odpowiedniej odległości od cieków wodnych. Plac budowy wykorzystywany będzie do magazynowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz poziomu hałasu na terenach sąsiednich.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane będą poprzez kanalizację deszczową do otwartych, odpływowych rowów przydrożnych, a następnie do istniejących rowów melioracyjnych.

Przebudowa obiektu mostowego zmniejszy uciążliwości dla okolicznych mieszkańców ze względu na poprawę ich bezpieczeństwa poprzez wykonanie chodnika na obiekcie. Wymiana nawierzchni drogowej spowoduje zmniejszenie uciążliwości akustycznej, poprawi komfort, płynność i bezpieczeństwo jazdy.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 


a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Zgodnie z przedłożona dokumentacją planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w pobliżu i w obrębie koryta rzeki Głoskówki, gdzie wody gruntowe występują płytko. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, wody gruntowe oraz wody opadowe, zgromadzone w obrębie wykopów, zostaną odpompowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowa mostu wykonana zostanie z zachowaniem ciągłości przepływu wody z ww. rzece oraz nie wpłynie znacząco na stosunki gruntowo-wodne w rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia.


b)  obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.


c)  obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, ze zm.), ale na granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 10 km.

W ramach przeprowadzonych prac realizacyjnych uregulowane i wzmocnione zostanie koryto rzeki Głoskówki. W przypadku stwierdzenia koniczności usunięcia drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją, zostaną one sprawdzone pod kątem ornitofauny. Pozostałe drzewa oraz ich korzenie zostaną odpowiednio wydzielone i ochronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Teren przedmiotowej inwestycji zostanie sprawdzony pod kątem obecności zwierząt, zaś miejsca w okolicy cieku wodnego będą ogrodzone w celu ograniczenia śmiertelności płazów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie pełniło funkcję przejścia dla drobnych zwierząt, a planowane prace realizacyjne tylko nieznacznie i lokalnie wpłyną na środowisko. Sposób użytkowania terenu po wykonaniu planowanej inwestycji nie ulegnie znaczącej zmianie, w związku z powyższym nie istnieje ryzyko pogorszenia walorów krajobrazowych otaczającego terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, ze zm.) zakazy obowiązujące w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego.

Po zapoznaniu się z charakterem i skalą przedmiotowego przedsięwzięcia oraz lokalizacją, biorąc pod uwagę odległość względem najbliższego obszaru Natura 2000, stwierdza się, że nie należy ono do przedsięwzięć mogących w sposób znacząco negatywny oddziaływać na przedmioty ochrony niniejszego obszaru, jak również na jego integralność oraz na spójność sieci Natura 2000.

Działania związane z realizacją ww. inwestycji powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Powyższe stanowi odrębne postępowanie administracyjne, zatem wnikliwa analiza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej leży w gestii Inwestora.

 


f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie było realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.


h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczno: 610 os/km2 (wg GUS 2015 r.)

 


i)  obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.


j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:


a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.


c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.


d)  prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie i nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.


e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji, w związku z wymianą konstrukcji obiektu mostowego oraz poprawą stanu nawierzchni jezdni, przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego i nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza na terenach przyległych.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa  zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów  nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję na przebudowę istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1.        Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

2.        Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

ul. Traugutta 10

05-504 Złotokłos

3.        Eveline Cosmetics Group Sp. z o.o.

ul. Żytnia 19

05-506 Lesznowola

4.        Parafia P.W. Matki Bożej Łaskawej

ul. Piaseczyńska 24

05-504 Złotokłos

5.        MARCO OIL Polska Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 55

05-090 Raszyn, Sękocin Nowy

6.        Agencja Nieruchomości Rolnych

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

(działka nr ew. 6 obręb 36)

7.        Marszałek Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

8.        Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

9.        p. Włodzimierz Dubielis

Prezes ROD „Relaks” w Szczakach

ul. Mrokowska 43

05-504 Złotokłos

10.     p. Konrad Dzięciołowski

Prezes PZD „Elekton” w Szczakach

ul. Mrokowska 84

05-504 Złotokłos

11. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

     - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Szczaki (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

12.     a/a

Do wiadomości:

1.        Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.        Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego