W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 20.04.2016 r.

OŚR.6220.3.2016.ŁM

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),  a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba Krawczyka - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Piasecznie 

postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński


Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez Pana Jakuba Krawczyka - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Piasecznie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.410.2016.JCH z dnia 29.03.2016 r. (data wpływu do Urzędu 05.04.2016 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS.4701.15.2016 z dnia 16.03.2016 r. (data wpływu do Urzędu 21.01.2016 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie istniejącego przepustu na rzece Głoskówce, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Złotokłos, powiat piaseczyński.

Długość odcinka drogi objętego przedmiotowym zamierzeniem wynosi ok. 150 m. Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi ok. 2890,0 m2. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się:

- usuniecie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni;

- rozbiórkę istniejącego przepustu;

- wykonanie przyczółków planowanego mostu ze ścian żelbetowych na fundamencie z pali o długości ok. 13,0 m;

- wykonanie skarp nasypu za przyczółkiem, ukształtowanych jako trójkątne, równoległe do osi drogi;

- wykonanie ustroju nośnego jednoprzęsłowego mostu o wysokości konstrukcyjnej ok. 40 cm, długości ok. 7,56 m i szerokości ok. 10,7 m i spadku podłużnym ok. 0,8%;

- wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy z kruszywa naturalnego oraz chodników z kostki betonowej;

- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego;

- wykonanie kanalizacji deszczowej (ścieku betonowego) i drenaży podłużnych (wzdłuż osi odwodnienia) wraz z izolacją;

- wzmocnienie koryta rzeki pod planowanym obiektem oraz skarp w jego bezpośrednim sąsiedztwie narzutem skalnym oraz materacem gabionowym.

Konstrukcja nawierzchni jezdni wykonana zostanie z ok. 4,5 cm warstwy ścieralnej betonu asfaltowego oraz z ok. 5,0 cm warstwy wiążącej asfaltu lanego. Spadek poprzeczny od krawędzi drogi do osi odwodnienia na płycie nośnej mostu wyniesie ok. 2,5%, zaś na pozostałych odcinkach planowanej drogi – ok. 4%. Rozpiętość teoretyczna planowanego obiektu mostowego wyniesie ok. 6,9 m, a światło poziome mostu – ok. 6,3 m. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, przekrój poprzeczny ww. obiektu mostowego posiadał będzie następujące parametry:

- jezdnia dwupasmowa – ok. 6,00 m (z ewentualnym poszerzeniem do szerokości ok. 7,0 m);

- chodnik – ok. 2,00 m;

- opaska i poszerzenie na łuku – ok. 0,5 m + ok. 0,5 m = 1,0 m;

- gzyms prawy wraz z barierą – ok. 0,6 m;

- gzyms lewy wraz z barierą – ok. 1,10 m.

Po zakończeniu budowy obiektu mostowego teren zajęty przez powierzchnie biologicznie czynne wyniesie ok. 1643 m2, zaś przez powierzchnie utwardzone – ok. 1247 m2, przy czym ok. 958 m2 zajmie powierzchnia jezdni, ok. 89 m2 – pobocza, 357 m2 – zjazdy i ok. 288 m2 – chodniki.

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 117/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 25 lipca 2011 r. Nr 131 poz. 4186), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 225/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 7 października 2011 r. Nr 183, poz. 5630), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 496/XX/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 19 czerwca 2012 r. poz. 4829) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/2003 z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 16 listopada 2003 r. Nr 288, poz. 7593). Zgodnie z ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji położony jest w obrębie terenów przeznaczonych pod: usługi nieuciążliwe i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi lokalne, drogi publiczne zbiorcze, zieleń parkowo-rekreacyjną, zieleń i usługi sportu, wody powierzchniowe płynące, ciek wodny oraz wody powierzchniowe – wody stojące – staw.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz emisja hałasu, pochodząca z eksploatacji urządzeń i maszyn budowlanych oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją posadowienie mostu wykonane zostanie na przyczółkach żelbetowych. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, wody gruntowe oraz wody opadowe, zgromadzone w obrębie wykopów, zostaną odpompowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowa mostu wykonana zostanie z zachowaniem ciągłości przepływu wody w rzece Głoskowce.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki bytowe, które będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Zbiorniki będą systematycznie opróżniane przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. Woda dostarczana będzie na teren przedmiotowego przedsięwzięcia beczkowozami lub pobierana będzie z wodociągu.

Powstająca na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych. Odpady niebezpieczne, które mogą potencjalnie powstać na etapie realizacji, będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub utylizacji. Powstałe na etapie realizacji masy ziemne zostaną zagospodarowane po zakończeniu prac budowlanych w obrębie planowanej inwestycji, zaś ich nadmiar będzie przekazanych uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie zabezpieczonym i uszczelnionym, z zachowanie odpowiedniej odległości od cieków wodnych. Plac budowy wykorzystywany będzie do magazynowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz poziomu hałasu na terenach sąsiednich.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane będą poprzez kanalizację deszczową do otwartych, odpływowych rowów przydrożnych, a następnie do istniejących rowów melioracyjnych.

Przebudowa obiektu mostowego zmniejszy uciążliwości dla okolicznych mieszkańców ze względu na poprawę ich bezpieczeństwa poprzez wykonanie chodnika na obiekcie. Wymiana nawierzchni drogowej spowoduje zmniejszenie uciążliwości akustycznej, poprawi komfort, płynność i bezpieczeństwo jazdy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 10 km.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1.       Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

2.       Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

ul. Traugutta 10

05-504 Złotokłos

3.       Eveline Cosmetics Group Sp. z o.o.

ul. Żytnia 19

05-506 Lesznowola

4.       Parafia P.W. Matki Bożej Łaskawej

ul. Piaseczyńska 24

05-504 Złotokłos

5.       MARCO OIL Polska Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 55

05-090 Raszyn, Sękocin Nowy

6.       Agencja Nieruchomości Rolnych

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

(działka nr ew. 6 obręb 36)

7.       Marszałek Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

8.       Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

9.       p. Włodzimierz Dubielis

Prezes ROD „Relaks” w Szczakach

ul. Mrokowska 43

05-504 Złotokłos

10.   p. Konrad Dzięciołowski

Prezes PZD „Elekton” w Szczakach

ul. Mrokowska 84

05-504 Złotokłos

11. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Szczaki (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

12.   a/a

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.   Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego