W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 22.03.2016 r.

OŚR.6220.23.2015.ŁM

POSTANOWIENIE


            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  a także § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Rafała Guzewicza, pełnomocnika Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 29

 

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez p. Rafała Guzewicza, pełnomocnika Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 29 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1620.2015.PĆ z dnia 07.12.2015 r. (data wpływu do Urzędu 14.12.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W związku ze zmianą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwalifikacji podstawy prawnej z punktu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), na § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b. ww. rozporządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dn. 22.12.2015 r. z prośba o wyjaśnienie przyczyn tej zmiany.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dn. 03.02.2016 r. (data wpływu do Urzędu 10.02.2016 r.) poinformował, że zmiana kwalifikacji wynikała z szeregu uwarunkowań, w tym skali oraz wielkości zajmowanego terenu przez zabudowę o różnym charakterze, a także ich wzajemnych proporcji.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/45/15 z dnia 26.11.2015 r. (data wpływu do Urzędu 27.11.2015 r.) stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

 

W związku ze zmianą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwalifikacji podstawy prawnej z punktu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), na § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b. ww. rozporządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (znak: OŚR.6220.23.2015.ŁM z dnia 11.02.2016 r.) o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/45/15/16 z dnia 23.02.2016 r. (data wpływu do Urzędu 26.02.2016 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.

W związku z brakiem merytorycznego uzasadnienia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwrócono się ponownie pismem (znak: OŚR.6220.23.2015.ŁM z dnia 01.03.2016 r.) o przedstawienie argumentów merytorycznych przedmiotowej opinii.

po przeanalizowaniu wszystkich materiałów dostarczonych w sprawie, biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że teren inwestycji przewidziany jest pod działalność usług komercyjnych (zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/45/15/A/16 z dnia 14.03.2016 r. (data wpływu do Urzędu 18.03.2016 r.) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) – tj. „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie obiektu handlowego Fashion House Outlet Centre usytuowanego przy ul. Puławskiej 42E w Piasecznie, nr. działek 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 oraz 3/28 obręb 6.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego centrum handlowego o ok. 7500 m2, z czego ok. 5700 m2 zajmować będą powierzchnie pod wynajem dla ok. 40 nowych butików, zaś ponad 1700 m2 – drogi wewnętrznej komunikacji, a ok. 100 m2 – pomieszczenia zaplecza technicznego. Dodatkowo wzdłuż północnej granicy centrum handlowego, planowana jest budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni użytkowej ok. 26200 m2 (cztery kondygnacje wliczać miejsca parkingowe na dachu).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie istniejącej nawierzchni na terenach przewidzianych pod rozbudowę centrum;

- prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcję fundamentów oraz pozostałych części budynków (handlowego i parkingu wielopoziomowego) i instalacji, a także związane z reorganizacją parkingu;

- prace budowlane związane z konstrukcją budynków oraz infrastruktury towarzyszącej (instalacje, wewnętrzne drogi oraz place manewrowe i parkingi);

- prace wykończeniowe i instalatorskie wewnątrz budynków.

Otoczenie miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi:

- od północy – ul. Energetyczna, biurowiec urzędu skarbowego, a dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (ok. 120 m);

- od wschodu – nieużytkowana działka z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, a dalej zabudowa przemysłowo-usługowo-magazynowa (ok. 350 m na wschód), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (ok. 350 m na północny-wschód) ze szkołą (ok. 800 m na północny-wschód);

- od południa – teren bocznicy kolejowej (przyległy), tereny produkcyjno-magazynowe oraz usługowe (ok. 50 m na południe i dalej) oraz zabudowa śródmiejska Piaseczna (ok. 550 m na południe);

- od zachodu – tereny działalności usługowej (przyległe do południowo-zachodniej części centrum), mieszkalnictwa wielorodzinnego (przyległe do północno-zachodniej części centrum) oraz hotel (przyległy do centrum w środkowym odcinku zachodniej granicy terenu), ul. Puławska (ok. 50 m na zachód), za którą zlokalizowane są tereny mieszkaniowo-usługowe z niewielkim udziałem działalności przemysłowo-magazynowej.

Zgodnie z uchwałą nr 1340/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską oraz zmiana ww. planu zatwierdzoną uchwałą nr 1386/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014 r., działki inwestycyjne położone są na obszarze przeznaczonym pod usługi komercyjne (symbol planu 3UC).

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz hałasu, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu praz budowlanych.

W ramach minimalizacji negatywnych oddziaływań wykorzystywany będzie sprzęt sprawny technicznie. Z uwagi na głębokość zalegania warstwy wodonośnej na terenie objętym przedsięwzięciem (14 m p.p.t) realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązać się z naruszeniem panujących stosunków wodnych.

Powstające na etapie realizacji odpady będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych będą pojazdy poruszające się po terenie inwestycji oraz kotłownia opalana gazem ziemnym.

Źródłem emisji hałasu będą urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy hałasu zostaną dotrzymane.

Na etapie eksploatacji powstające ścieki bytowe oraz wody opadowe z terenu parkingów, dróg wewnętrznych oraz placów (po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych) i powierzchni dachowych odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej.

Powstające odpady będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia, na podstawie zebranej w przedmiotowej sprawie dokumentacji stwierdza się, że nie będzie ono źródłem występowania znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 4 km.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.


Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :

1.       p. Rafał Guzewicz - pełnomocnik inwestora

2.       Fashion House Warsaw Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.       ADEXTRA S.A.

4.       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

5.       „EVI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

6.       PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

7.       SARANTIS POLSKA S.A.

8. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

9.       a/a

Do wiadomości:


1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.   Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego