W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 25.01.2016 r.

OŚR.6220.19.2015.ŁM


DECYZJA  NR  1/2016


Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85  ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.), a także § 3 ust.2 pkt 2, w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Jakuba Krawczyka pełnomocnika inwestora – Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie 


stwierdzam : 


brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno


Uzasadnienie

 

W związku ze złożonym przez p. Jakuba Krawczyka pełnomocnika inwestora – Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinie dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1391.2015.NL z dnia 29.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 03.11.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/42/15 z dnia 22.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.19.2015.ŁM z dnia 17.11.2015 r. o odstąpieniu  od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i systemu odwodnienia wraz z przebudową zjazdów i oświetlenia w miejscowości Siedliska na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Świstaka do skrzyżowania z drogą krajową Nr 79.

Przedmiotowa droga jest drogą klasy Z. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokości od 5,0 do 6,0 m. Na odcinku od początku opracowania do skrzyżowania z ul. Do Lasu, po obu stronach drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości do 1,5 m, natomiast od skrzyżowania z ul. Do Lasu do końca opracowania po lewej stronie drogi znajdują się chodniki o szerokości do 1,5 m. System odwodnieniowy drogi zrealizowany jest w formie spadków powierzchniowych jezdni. Woda opadowa odprowadzana jest na pobliskie pobocza. Od skrzyżowania z drogą krajową Nr 79 po wschodniej stronie drogi powiatowej występuje prefabrykowany ściek przykrawędziowy o długości ok. 120 m w złym stanie technicznym. W ciągu rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2813W zlokalizowany jest przepust w km ok. 2+070,00, który wymaga przebudowy. Istniejący przepust zlokalizowany jest w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego dochodzącego do rzeki Jeziorki.

Zakres planowanej inwestycji obejmować będzie:

- przebudowę konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez wykonanie chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,

- przebudowę systemu odwadniania poprzez wykonanie systemu kanalizacji oraz rowów przydrożnych,

- przebudowę zjazdów do parametrów zgodnych z przepisami,

- korektę geometrii na skrzyżowaniach prostych,

- przebudowę przepustu,

- poprawę oznakowania drogi poprzez nową organizację ruchu, w razie kolizji przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,

- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,

- poszerzenie istniejącego pasa drogowego.

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji wynosi ok. 26000 m2, natomiast powierzchnia utwardzona po rozbudowie wyniesie ok. 15500 m2. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi powiatowej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań     przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (sąsiadujące drogi). Jednak z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja nie wpłynie na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji.


c)   wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane m.in. woda, paliwa, surowce i materiały budowlane oraz energia elektryczna.

 


d)  emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza, spowodowana pracą sprzętu budowlanego i specjalistycznych maszyn oraz ruchem pojazdów transportowych. Uciążliwości te będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynowane będą selektywnie w wydzielonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a następnie stan techniczny pojazdów i nawierzchni drogi oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Planowana przebudowa drogi poprawi jej stan techniczny oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze.

Odwodnienie powierzchni pasa drogowego zostanie zrealizowane w formie rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej lub studni chłonnych, do których woda opadowa zostanie odprowadzona za pomocą odpowiednich spadków powierzchniowych nawierzchni. Istniejąca kanalizacja deszczowa zlokalizowana wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni na odcinku ok. 120 m na południe od istniejącego rowu melioracyjnego, zostanie rozbudowana. Kanalizacja deszczowa będzie składać się ze studni i wpustów ulicznych (rozmieszczonych wzdłuż jezdni nie rzadziej niż co 50 m), rur kanalizacyjnych oraz przykanalików. Wpusty i studnie będą posiadały urządzenia osadnikowe do podczyszczania wód opadowych. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej będą odprowadzane za pomocą spadków do rowów przydrożnych a następnie do rowów melioracyjnych.e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

 


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 


a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi i innym obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 


b)  obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

 


c)  obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651).

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 1,2 km. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację inwestycji stwierdza się, iż nie jest ona przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywny oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jak również na jego integralność, a także spójność sieci Natura 2000.

 


f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie było realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.


h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczno: 610 os/km2 (wg GUS 2015 r.)

 


i)  obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.


j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:


 

 


a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.


c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.


d)  prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie i nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.


e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter ciągły, skorelowany swoja wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa  zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów  nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  


Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1.       p. Jakub Krawczyk – pełnomocnik inwestora

2.       Powiat Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14

05-500   Piaseczno

3.   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

4.   „OWITEK” Sp. z o.o.

      ul. Paryska 11 m. 15

03-954 Warszawa

5.  Starostwo Piaseczyńskie

     Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

6.  OAKLAND PARK SAVLEIGH LIMITED Sp. k.

     ul. Nowogrodzka 47A

     00-695 Warszawa

7.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Siedliska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Żabieniec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

8.  a/a

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.    Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscuCHARAKTERYSTYKA

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i systemu odwodnienia wraz z przebudową zjazdów i oświetlenia w miejscowości Siedliska na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Świstaka do skrzyżowania z drogą krajową Nr 79.

Przedmiotowa droga jest drogą klasy Z. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokości od 5,0 do 6,0 m. Na odcinku od początku opracowania do skrzyżowania z ul. Do Lasu, po obu stronach drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości do 1,5 m, natomiast od skrzyżowania z ul. Do Lasu do końca opracowania po lewej stronie drogi znajdują się chodniki o szerokości do 1,5 m. System odwodnieniowy drogi zrealizowany jest w formie spadków powierzchniowych jezdni. Woda opadowa odprowadzana jest na pobliskie pobocza. od skrzyżowania z drogą krajową Nr 79 po wschodniej stronie drogi powiatowej występuje prefabrykowany ściek przykrawędziowy o długości ok. 120 m w złym stanie technicznym. W ciągu rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2813W zlokalizowany jest przepust w km ok. 2+070,00, który wymaga przebudowy. Istniejący przepust zlokalizowany jest w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego dochodzącego do rzeki Jeziorki.

Zakres planowanej inwestycji obejmować będzie:

- przebudowę konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez wykonanie chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,

- przebudowę systemu odwadniania poprzez wykonanie systemu kanalizacji oraz rowów przydrożnych,

- przebudowę zjazdów do parametrów zgodnych z przepisami,

- korektę geometrii na skrzyżowaniach prostych,

- przebudowę przepustu,

- poprawę oznakowania drogi poprzez nową organizację ruchu, w razie kolizji przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,

- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,


- poszerzenie istniejącego pasa drogowego.

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji wynosi ok. 26000 m2, natomiast powierzchnia utwardzona po rozbudowie wyniesie ok. 15500 m2. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi powiatowej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa.

Powiadom znajomego