W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 18.12.2015 r.

OŚR.6220.22.2015.ŁM
 

POSTANOWIENIE


            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków PG7a, PG7b, P11, P11a, P9, P12, P12a, P12b, P13 i P13a w miejscowościach Złotokłos i Henryków Urocze, gm. Piaseczno oraz w miejscowościach Korzeniówka i Marylka, gm. Tarczyn

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków PG7a, PG7b, P11, P11a, P9, P12, P12a, P12b, P13 i P13a w miejscowościach Złotokłos i Henryków Urocze, gm. Piaseczno oraz w miejscowościach Korzeniówka i Marylka, gm. Tarczyn, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1544.2015.KS.3
z dnia 11.12.2015 r. (data wpływu do Urzędu 16.12.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/43/15 z dnia 16.11.2015 r. (data wpływu do Urzędu 19.11.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków PG7a, PG7b, P11, P11a, P9, P12, P12a, P12b, P13 i P13a w miejscowościach Złotokłos i Henryków Urocze, gm. Piaseczno oraz w miejscowościach Korzeniówka i Marylka, gm. Tarczyn.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) – tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompowni ścieków PG7a, PG7b, P11, P11a, P9, P12, P12a, P12b, P13 i P13a w miejscowościach:

1. Złotokłos:

- w drogach użyteczności publicznej ulic: Polnej, Grójeckiej, Targowej, Dworcowej, 3 Maja, Staszica, Warszawskiej, Margerytki, Złotej, Leśnej, Sosnowej, Brzozowej, Rzecznej, Lipowej, Świerkowej, Uroczej, Tysiąclecia, Mickiewicza, Klonowej, Wierzbowej, Jałowcowej, Św. Andrzeja Boboli, Ks. Skorupki, Szkolnej, Wesołej, Kraszewskiego, Słonecznej, Parkowej, Promyka, Kolejowej, Topolowej, Tarczyńskiej;

- w drogach wewnętrznych w własności prywatnej o nr ew. 606/5, 615/6, 674/6

- na terenach przez które przepływa kanał Złotokłos oznaczone w m.p.z.p. jako: 5WS r2, 4WS r2, 3WS r2, 2WS r2;

- na terenach kolejki wąskotorowej oznaczone w m.p.z.p. jako KK;

- na pozostałych dz. o nr ew. 196/3, 487, 530/1, 184/1, 184/2.

2. Henryków Urocze:

- w drogach użyteczności publicznych ulic: Prackiej, Słowiczej, Różanej, Salamandry, Żabiej, Uroczej, Leszczynowej

3. Korzeniówka:

- w drogach użyteczności publicznych ulic: Tarczyńskiej, Topolowej (dz. nr ew. 68)

4. Marylka:

- w drodze użyteczności publicznej ulicy Tarczyńskiej (dz. nr ew. 138).

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

- kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV lub PP, o średnicy od 160 do 315 mm, o łącznej długości wynoszącej ok. 22,5 km;

- studni z kręgów betonowych lub tworzyw sztucznych;

kanałów tłocznych z rur PE lub PVC, o łącznej długości ok. 2,9 km;

- robót ziemnych i nawierzchniowych.

Planowana kanalizacja będzie położona w miejscach krzyżowania się istniejącego uzbrojenia terenu. Istniejące urządzenia zostaną zabezpieczone poprzez podwieszenie bądź zastosowanie rur osłonowych GRP, RS bądź RC. Na skrzyżowaniach z infrastrukturą techniczną roboty ziemne wykonane zostaną ręcznie.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie 10 przepompowni ścieków typu najazdowego bądź ogrodzonego. Przepompownie ścieków zostaną wykonane jako zamknięte, szczelne zbiorniki podziemne z polimerobetonu lub kręgów betonowych, wyposażone w instalację technologiczną ze stali kwasoodpornej. Przepompownie typu ogrodzonego będą posadowione na terenie utwardzonym kostka betonową, oświetlonym lampami o mocy ok. 200 W wygrodzonym ogrodzeniem z bramą wjazdową. Elementami składowymi przepompowni P11 będą: agregat prądotwórczy w zabudowie kontenerowej oraz stacja kompresorowa w zabudowie kontenerowej lub dozownik śródków chemicznych zapobiegających zagniwaniu ścieków w rurociągach tłocznych. Wykonana zostanie również komora pomiarowa podziemna z betonu lub polimerobetonu. Pompownie wyposażone zostaną w minimum dwie pompy pracujące naprzemiennie.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zalesione oraz tereny rolne.

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos w gminie Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 117/VII/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 25 lipca 2011 r. Nr 131 poz. 4186), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarczyn, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 r., uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004 r. opublikowanymi w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 kwietnia 2004 r. Nr 75 poz. 1898, poz. 1899 oraz uchwałą Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 czerwca 2007 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 110, poz. 2826 oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze zatwierdzonym uchwałą Nr 378/XXIV/2000 Rady Miasta w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000 r. i uchwałą Nr 460/XXVIII/2000 Rady Miasta w Piasecznie z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXIV/2000 Rady Miasta w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000 r. opublikowanymi w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 27 października 2000 r. Nr 130 poz. 1237 i 1238. Według ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działki inwestycyjne położone są w obrębie terenów stanowiących układ drogowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W ramach minimalizacji oddziaływania planuje się prowadzenie prac budowlanych w godzinach 6.00-22.00.

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnione podmioty.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sieć kanalizacyjna zostanie posadowiona w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczonych ścianami pionowymi oszalowanymi. Pompownie posadowione zostaną w obudowie prefabrykowanej na podsypce żwirowo-piaskowej o grubości ok. 15 cm. W przypadku szczególnie niekorzystnych warunków geotechnicznych planuje się posadowienie obudowy pompowni metodą studniarską.

Planowane obiekty posadowione zostaną na głębokości ok. 2,7-5 m p.p.t. Na terenie przedmiotowej inwestycji wody gruntowe występują na głębokości ok. 1,2-1,6 m p.p.t. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie wykonane zostanie odwodnienie bezpośrednie lub za pomocą igłofiltrów.

Woda z odwodnienia gromadzona będzie w szczelnych zbiornikach, a następnie wykorzystana zostanie do zraszania zagęszczonych warstw ziemnych ułożonych po wykonaniu kanałów.

Przejścia sieci kanalizacyjnej pod dnem kanału Złotokłos wykonane zostaną metodą bezwykopową w rurze osłonowej. Odległość rur od dna kanału wyniesie minimum 3 m. Na odcinkach wzdłuż kanału Złotokłos, odległość pomiędzy planowanymi obiektami a górną krawędzią skarpy będzie wynosiła minimum 3 m. Ziemia z wykopów zostanie wtórnie wykorzystana na terenie inwestycyjnym, a jej nadmiar zostanie przekazany uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Prace ziemne wykonane będą w okresach suchych, o niskim poziomie wody gruntowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo-wodne ograniczy się do terenu prowadzonych prac.

Wszystkie planowane obiekty będą szczelne, studnie rozprężne wyposażone zostaną w biofiltry, co pozwoli na redukcję odorów i aerozoli z eksploatowanego obiektu.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą przepompownie ścieków i agregat prądotwórczy. Usytuowanie przepompowni wewnątrz studni oraz umieszczenie agregatu w obudowie dźwiękochłonnej zminimalizuje hałas wytwarzany przez te urządzenia.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 7,5 km. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.


Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :

1.       p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora

2.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500   Piaseczno

3.       OSP w Złotokłosie

ul. 3-Maja 30
05-504 Złotokłos

4.       Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

5.       Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

6.   Gmina Tarczyn

      (dot. działki m.in.138 w Marylce i 68 w Korzeniówce)

      ul. Juliana Stępkowskiego 17
      05-555 Tarczyn

7.   Gmina Belsk Duży

(dot. działki nr ew. 69 w Korzeniówce i 543/4 w Złotokłosie)

ul. Jana Kozietulskiego 4A

05-622 Belsk Duży

8.    Gmina Błędów

(dot. działki nr ew. 69 w Korzeniówce i 543/4 w Złotokłosie)

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

9.    Gmina Grójec

(dot. działki nr ew. 69 w Korzeniówce i 543/4 w Złotokłosie)

ul. J. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

10. Marszałek Województwa Mazowieckiego (jako Skarb Państwa)

      ul. Jagiellońska 26

      03-719 Warszawa

11.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Henryków-Urocze (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Gmina Tarczyn (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

12.  a/a

 

Do wiadomości:


1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.    Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego