W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

 Piaseczno, dn. 17.11.2015 r.


OŚR.6220.19.2015.ŁM


O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno wszczęte na wniosek p. Jakuba Krawczyka pełnomocnika inwestora – Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie,  zostało zakończone.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), że ze względu na skomplikowany charakter sprawy decyzja w przedmiotowym postępowaniu zostanie wydana w terminie do 21 grudnia 2015 r.

Doręczenie obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują :

1.       p. Jakub Krawczyk – pełnomocnik inwestora

2.       Powiat Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14

05-500   Piaseczno

3.   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

4.   „OWITEK” Sp. z o.o.

      ul. Paryska 11 m. 15

03-954 Warszawa

5.  Starostwo Piaseczyńskie

     Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

6.  OAKLAND PARK SAVLEIGH LIMITED Sp. k.

     ul. Nowogrodzka 47A

     00-695 Warszawa

7.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Siedliska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Żabieniec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

8.  a/a

Do wiadomości:


1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.   Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego