W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 17.11.2015 r.

OŚR.6220.19.2015.ŁM

POSTANOWIENIE


            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  a także § 3 ust.2 pkt 2, w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Jakuba Krawczyka pełnomocnika inwestora – Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie

 

postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno

 

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez p. Jakuba Krawczyka pełnomocnika inwestora – Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1391.2015.NL
z dnia 29.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 03.11.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/42/15 z dnia 22.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tj.: „przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia, tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i systemu odwodnienia wraz z przebudową zjazdów i oświetlenia w miejscowości Siedliska na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Świstaka do skrzyżowania z droga krajowa Nr 79.

Przedmiotowa droga jest drogą klasy Z. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokości od 5,0 do 6,0 m. Na odcinku od początku opracowania do skrzyżowania z ul. Do Lasu, po obu stronach drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości do 1,5 m, natomiast od skrzyżowania z ul. Do Lasu do końca opracowania po lewej stronie drogi znajdują się chodniki o szerokości do 1,5 m. System odwodnieniowy drogi zrealizowany jest w formie spadków powierzchniowych jezdni. Woda opadowa odprowadzana jest na pobliskie pobocza. od skrzyżowania z drogą krajową Nr 79 po wschodniej stronie drogi powiatowej występuje prefabrykowany ściek przykrawędziowy o długości ok. 120 m w złym stanie technicznym. W ciągu rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2813W zlokalizowany jest przepust w km ok. 2+070,00, który wymaga przebudowy. Istniejący przepust zlokalizowany jest w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego dochodzącego do rzeki Jeziorki.

 Zakres planowanej inwestycji obejmować będzie:

- przebudowę konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez wykonanie chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,

- przebudowę systemu odwadniania poprzez wykonanie systemu kanalizacji oraz rowów przydrożnych,

- przebudowę zjazdów do parametrów zgodnych z przepisami,

- korektę geometrii na skrzyżowaniach prostych,

- przebudowę przepustu,

- poprawę oznakowania drogi poprzez nową organizację ruchu, w razie kolizji przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,

- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,

- poszerzenie istniejącego pasa drogowego.

 

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji wynosi ok. 26000 m2, natomiast powierzchnia utwardzona po rozbudowie wyniesie ok. 15500 m2. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi powiatowej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza, spowodowana pracą sprzętu budowlanego i specjalistycznych maszyn oraz ruchem pojazdów transportowych. Uciążliwości te będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynowane będą selektywnie w wydzielonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a następnie stan techniczny pojazdów i nawierzchni drogi oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Planowana przebudowa drogi poprawi jej stan techniczny oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze.

Odwodnienie powierzchni pasa drogowego zostanie zrealizowane w formie rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej lub studni chłonnych, do których woda opadowa zostanie odprowadzona za pomocą odpowiednich spadków powierzchniowych nawierzchni. Istniejąca kanalizacja deszczowa zlokalizowana wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni na odcinku ok. 120 m na południe od istniejącego rowu melioracyjnego, zostanie rozbudowana. Kanalizacja deszczowa będzie składać się ze studni i wpustów ulicznych (rozmieszczonych wzdłuż jezdni nie rzadziej niż co 50 m), rur kanalizacyjnych oraz przykanalików. Wpusty i studnie będą posiadały urządzenia osadnikowe do podczyszczania wód opadowych. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej będą odprowadzane za pomocą spadków do rowów przydrożnych a następnie do rowów melioracyjnych.

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651).

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 1,2 km. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.


Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :

1.       p. Jakub Krawczyk – pełnomocnik inwestora

2.       Powiat Piaseczyński

ul. Chyliczkowska 14

05-500   Piaseczno

3.   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

4.   „OWITEK” Sp. z o.o.

      ul. Paryska 11 m. 15

03-954 Warszawa

5.  Starostwo Piaseczyńskie

     Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

6.  OAKLAND PARK SAVLEIGH LIMITED Sp. k.

     ul. Nowogrodzka 47A

     00-695 Warszawa

7.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i      jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Siedliska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Żabieniec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

8.  a/a

Do wiadomości:


1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2.    Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego