W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 05.11.2015 r.

OŚR.6220.15.2015.ŁM


POSTANOWIENIE


            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39

postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak WOOŚ-II.4240.1244.2015.AWI.3
z dnia 27.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 05.11.2015 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/38/15 z dnia 25.9.2015 r. (data wpływu do Urzędu 28.09.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków. W związku z uzupełnieniem dokumentacji postępowania ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.15.2015.AK z dnia 08.10.2015 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/38/15/Z z dnia 20.10.2015 r. (data wpływu do Urzędu 23.10.2015 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) – tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów (dz. nr ew. 432, 79/3, 405, 17/23, 18/10, 78/14, 79/10, 78/12, 474/10, 399, 400, 443, 452, 456, 433, 445, 444, 453, 454, 455, 404, 406) i Głosków (dz. nr ew. 388/1, 157/4, 433, 125/10, 126/6, 163/5, 232/3, 210/3, 210/4, 160/32, 160/16, 161/6, 161/7, 157/13, 244/18, 441, 394).

Planowana inwestycja ma na celu podłączenie istniejących budynków mieszkalnych w miejscowości Runów do kanalizacji zbiorczej i przetłoczenie ścieków poprzez tłocznię PG23 wspólnym kanałem tranzytowym przez Runów i Głosków do oczyszczalni w Głoskowie oraz docelowy transport ścieków po rozbudowie kanalizacji zbiorczych w miejscowościach: Złotokłos, Szczaki, Zawady, część Henryków-Urocze poprzez tłocznię PG7 kanałem tranzytowym, włączonym we wspólny kanał tranzytowy z tłoczni PG23 w miejscowości Runów i dalej przez Głosków do odbiornika w ulicy Millenium, którym jest istniejący kanał sanitarny.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się m.in.:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Runów z rur PCV o średnicy 200 mm, 250 mm, 315 mm o łącznej długości ok. 2170 m;

- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Runów z rur 2xPE o długości 2x1650 m;

- budowę tłoczni wraz z elementami składowymi ścieków (2szt.);

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Głosków z rur PCV o średnicy 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm o łącznej długości ok. 2020 m;

- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głosków z rur 2xPE o długości 2x260 m.

Prace ziemne wykonywane będą ręcznie oraz mechanicznie. Planowane rurociągi ułożone będą w wykopach otwartych lub wykonane za pomocą przewiertu sterowanego. Średnia głębokość ułożenia planowanej kanalizacji wyniesie ok. 2,7 m p.p.t. (maksymalnie ok. 4 m p.p.t.).

Planowane tłocznie ścieków wykonane zostaną jako zamknięte, szczelne zbiorniki eliminujące oddziaływanie ścieków na pozostałe elementy będące wyposażeniem tłoczni takie jak pompy, armatura itp.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne i leśne.

Planowa inwestycja zlokalizowana będzie głownie w pasie dróg.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Głosków  w gminie Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą z dnia 15 października 2008 r., nr 765/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Głosków w gminie Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą z dnia 14 marca 2012 r., nr 462/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Runów, gmina Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2003 r., nr 156/VIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie, teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie przeznaczony jest pod drogi oraz tereny komunikacji kolejowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W ramach minimalizowania uciążliwości prace budowlane prowadzone będą w ciągu dnia przy użyciu maszyn w dobrym stanie technicznym. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty, a następnie zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji odprowadzane będą do szczelnych, bezodpływowych zbiorników przewoźnych toalet, a następnie wywożone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.

Średnia głębokość ułożenia planowanej kanalizacji wyniesie ok. 2,7 m p.p.t. (maksymalnie ok. 4 m p.p.t.). głębokość zalegania wód gruntowych na terenie, na którym zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie jest zróżnicowana i wynosi od ok. 0,9 m p.p.t. do ok. 3 m p.p.t.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów odwodnienie prowadzone będzie przy pomocy pompowania bezpośredniego z wykopu lub przy użyciu igłofiltrów. Wody z odwadniania gromadzone będą w szczelnych zbiornikach, a następnie wykorzystywane do zraszania terenu inwestycji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie tłocznia ścieków. Usytuowanie tłoczni pod powierzchnią terenu zminimalizuje hałas wytwarzały przez to urządzenie. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie częściowo granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 6,8 km. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.


Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :

1.       p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora

2.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39

05-500   Piaseczno

3.       Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

4.       Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)

(dot. działki m.in.433 w Runowie)

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

5.       Gmina Belsk Duży

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. Jana Kozietulskiego 4A

05-622 Belsk Duży

6.       Gmina Błędów

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

7.       Gmina Grójec

(dot. działki nr ew. 433 Runów)

ul. J. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

8.       PGL Nadleśnictwo Chojnów

ul. Klonowa 13

05-532 Pilawa

9.  Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

    - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

- strona internetowa Urzędu

- Sołtys wsi Głosków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

10.  a/a

Do wiadomości:

1.       Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Powiadom znajomego