W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 13.10.2015 r.

OŚR.6220.19.2015.ŁM

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2013 r. po
z. 1235) zawiadamiam, że na wniosek p. Jakuba Krawczyka pełnomocnika inwestora – Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej Nr 2813 W od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy
w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 736 02 73.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia
od publicznego ogłoszenia.

 Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez:

1.       Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie

2.       Sołtys wsi Siedliska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

3.       Sołtys wsi Żabieniec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

4.   a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54

Powiadom znajomego