W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie

Piaseczno, dn. 10.09.2015 r.

OŚR.6220.15.2015.AK


O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Grzegorza Banaszewskiego pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłoczni PG7 i PG 23 w miejscowości Runów i Głosków.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój 10 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 736 02 73.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

Otrzymują.:
1. p. Grzegorz Banaszewski – pełnomocnik inwestora
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
3. Sołtys wsi Głosków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
4. Sołtys wsi Runów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
5. Sołtys wsi Złotokłos (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
6. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko oraz z art. 49 K.p.a. poprzez:
• stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
• tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54
7. a/a


Powiadom znajomego