W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 27.07.2015 r.

OŚR.6220.7.2015.ŁM


DECYZJA NR 8/2015


Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.), a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę KONCEPT WS Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21A

stwierdzam :

brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19


Uzasadnienie

W związku ze złożonym przez spółkę KONCEPT WS Sp. z o.o. S. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21A wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19 zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.661.2015.PĆ z dnia 09.06.2015 r. (data wpływu do Urzędu 18.06.2015 r.)stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/23/15 z dnia 12.06.2015 r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.7.2015.ŁM z dnia 19.06.2015 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19.

Łączna długość planowanego do przebudowania odcinka gazociągu wynosi ok. 120 m. Powierzchnia obszaru, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi ok. 900 m2. Podczas realizacji przedsięwzięcia wydzielony zostanie pas montażowy o szerokości ok. 18 m. Gazociąg ułożony zostanie przy zastosowaniu metody wykopu otwartego. Przedmiotowy odcinek gazociągu wykonany zostanie z rur stalowych.
Działka o nr ew. 3/2 obręb 19 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177 poz. 4579 z dnia 14 października 2010 r.). Zgodnie z ustaleniami ww. planu część przedmiotowej działki stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej (symbol 1KD-L), natomiast północna część ww. działki leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Armii Krajowej (symbol 1KD-GP).
Południowy fragment działki nr ew. 37/2 oraz zachodni i południowy fragment działki nr ew. 43 obręb 17 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru między granicą administracyjną z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z dnia 7 października 2014 r. poz. 9231). Zgodnie za ustaleniami tego planu, zasadniczy południowy fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej (symbol 7KD-L), zachodni fragment działki nr ew. 43 obręb 17 leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego (symbol 1KD-Z), natomiast południowy fragment działki nr ew. 43 obręb 17 leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Kusocińskiego.
Działka o nr ew. 2/2, zasadnicza część działki nr ew. 43 oraz północny fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego, Nr 36, poz. 119 z dnia 16 lipca 1998 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr ew. 2/2, zasadnicza część działki nr ew. 43 obręb 17 znajdują się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (symbol A 1 MW, U). Północny fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała istotnych oddziaływań skumulowanych.


c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii
Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane m.in. woda, paliwa oraz energia elektryczna. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi zapotrzebowanie na surowce, materiały i paliwa.


d) emisji i występowania innych uciążliwości
Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadów i ścieków bytowych. Emisja hałasu i substancji do powietrza będzie związana z pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Prace budowlane prowadzone będą w porze dnia. Masy ziemne z wykopu (o objętości ok. 180 m2) wykorzystane zostaną w miejscu realizacji przedsięwzięcia, a ich ewentualny nadmiar przekazany zostanie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Powstające na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzone będą w zbiornikach przewoźnych toalet, a następnie przekazywane za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczenia. Powstające odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z występowaniem istotnych emisji i uciążliwości.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowana inwestycja położona była na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochrona na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.).
Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 3,3 km.
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew, natomiast istniejąca zieleń zostanie poddana odpowiednim zabiegom ochronnym.
Po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację inwestycji w zurbanizowanym terenie stwierdza się, iż nie jest ona przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywny oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jak również na jego integralność, a także spójność sieci Natura 2000.


f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie miasta Piaseczno: 2766 os/km2 (wg GUS 2014 r.)

i) obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji w obrębie nieruchomości na których jest zlokalizowane przedsięwzięcie i nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu realizacji inwestycji.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG).
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.
Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję na przebudowę gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :
1. p. Agnieszka Dudzik – pełnomocnik inwestora
2. KONCEPT WS Sp. z o.o. S.k.
ul. Karpia 21A
61-619 Poznań
3. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Piasecznie
ul. Kościelna 11
05-500 Piaseczno
4. GDDKiA Oddział w Warszawie
Rejon w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki
5. GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
6. PCU Piaseczno Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
7. NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu
Motaniec 30
73-108 Motaniec
8. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
9. Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
10. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
11. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu
 


CHARAKTERYSTYKA


dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19.

Łączna długość planowanego do przebudowania odcinka gazociągu wynosi ok. 120 m. Powierzchnia obszaru, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi ok. 900 m2. Podczas realizacji przedsięwzięcia wydzielony zostanie pas montażowy o szerokości ok. 18 m. Gazociąg ułożony zostanie przy zastosowaniu metody wykopu otwartego. Przedmiotowy odcinek gazociągu wykonany zostanie z rur stalowych.
Działka o nr ew. 3/2 obręb 19 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177 poz. 4579 z dnia 14 października 2010 r.). Zgodnie z ustaleniami ww. planu część przedmiotowej działki stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej (symbol 1KD-L), natomiast północna część ww. działki leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Armii Krajowej (symbol 1KD-GP).
Południowy fragment działki nr ew. 37/2 oraz zachodni i południowy fragment działki nr ew. 43 obręb 17 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru między granicą administracyjną z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z dnia 7 października 2014 r. poz. 9231). Zgodnie za ustaleniami tego planu, zasadniczy południowy fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej (symbol 7KD-L), zachodni fragment działki nr ew. 43 obręb 17 leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego (symbol 1KD-Z), natomiast południowy fragment działki nr ew. 43 obręb 17 leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Kusocińskiego.
Działka o nr ew. 2/2, zasadnicza część działki nr ew. 43 oraz północny fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego, Nr 36, poz. 119 z dnia 16 lipca 1998 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr ew. 2/2, zasadnicza część działki nr ew. 43 obręb 17 znajdują się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (symbol A 1 MW, U). Północny fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej.


Powiadom znajomego