W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 19.06.2015 r.

OŚR.6220.7.2015.ŁM


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki KONCEPT WS Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21A


postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19


Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez spółkę KONCEPT WS Sp. z o.o. S. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21A wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.661.2015.PĆ z dnia 09.06.2015 r. (data wpływu do Urzędu 18.06.2015 r.)stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/23/15 z dnia 12.06.2015 r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) – tj. „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 ww. rozporządzenia, tj. „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie, zlokalizowanego na działkach nr ew. 37/2, 2/2, 43 obręb 17 oraz 3/2 obręb 19.

Łączna długość planowanego do przebudowania odcinka gazociągu wynosi ok. 120 m. Powierzchnia obszaru, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi ok. 900 m2. Podczas realizacji przedsięwzięcia wydzielony zostanie pas montażowy o szerokości ok. 18 m. Gazociąg ułożony zostanie przy zastosowaniu metody wykopu otwartego. Przedmiotowy odcinek gazociągu wykonany zostanie z rur stalowych.
Działka o nr ew. 3/2 obręb 19 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177 poz. 4579 z dnia 14 października 2010 r.). Zgodnie z ustaleniami ww. planu część przedmiotowej działki stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej (symbol 1KD-L), natomiast północna część ww. działki leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Armii Krajowej (symbol 1KD-GP).
Południowy fragment działki nr ew. 37/2 oraz zachodni i południowy fragment działki nr ew. 43 obręb 17 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru między granicą administracyjną z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z dnia 7 października 2014 r. poz. 9231). Zgodnie za ustaleniami tego planu, zasadniczy południowy fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej (symbol 7KD-L), zachodni fragment działki nr ew. 43 obręb 17 leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego (symbol 1KD-Z), natomiast południowy fragment działki nr ew. 43 obręb 17 leży w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulicy Kusocińskiego.
Działka o nr ew. 2/2, zasadnicza część działki nr ew. 43 oraz północny fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego, Nr 36, poz. 119 z dnia 16 lipca 1998 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr ew. 2/2, zasadnicza część działki nr ew. 43 obręb 17 znajdują się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (symbol A 1 MW, U). Północny fragment działki nr ew. 37/2 obręb 17 stanowi fragment pasa drogowego ulicy Puławskiej.

Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadów i ścieków bytowych. Emisja hałasu i substancji do powietrza będzie związana z pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Prace budowlane prowadzone będą w porze dnia. Masy ziemne z wykopu (o objętości ok. 180 m2) wykorzystane zostaną w miejscu realizacji przedsięwzięcia, a ich ewentualny nadmiar przekazany zostanie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Powstające na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzone będą w zbiornikach przewoźnych toalet, a następnie przekazywane za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczenia. Powstające odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z występowaniem istotnych emisji i uciążliwości.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochrona na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.).
Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 3,3 km. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :
1. p. Agnieszka Dudzik – pełnomocnik inwestora
2. KONCEPT WS Sp. z o.o. S.k.
ul. Karpia 21A
61-619 Poznań
3. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Piasecznie
ul. Kościelna 11
05-500 Piaseczno
4. GDDKiA Oddział w Warszawie
Rejon w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki
5. GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
6. PCU Piaseczno Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
7. NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu
Motaniec 30
73-108 Motaniec
8. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
9. Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
10. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
11. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu


Powiadom znajomego