W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 14.05.2015 r.


OŚR.6220.31.2014.ŁM

DECYZJA NR 6/2015

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 70 i § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku p. Agnieszki Białeckiej pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39

stwierdzam :

brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno

UzasadnienieW związku ze złożeniem przez p. Agnieszkę Białecką pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 i § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinie dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.81.2015.MWA z dnia 16.03.2015 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/5/15 z dnia 23.01.2015 r. (data wpływu do Urzędu 28.01.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. W związku z korektą w nazwie przedsięwzięcia ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.31.2014.AK z dnia 30.01.2015 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/5/15/K z dnia 12.02.2015 r. (data wpływu do Urzędu 18.02.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.
W związku z uzupełnieniem dokumentacji postępowania ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.32.2014.AK z dnia 26.02.2015 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/5/15/Z z dnia 10.03.2015 r. (data wpływu do Urzędu 16.03.2015 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.31.2014.ŁM z dnia 25.03.2015 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Obecnie na terenie Stacji Uzdatniania Wody (zwanej dalej „SUW”) znajdują się dwie istniejące studnie głębinowe: nr 1 o głębokości 42,5 m p.p.t. i o wydajności 26m3/h, przy depresji 16 m oraz nr 2 o głębokości 41,0 m p.p.t. i o wydajności 26 m3/h, przy depresji 10 m, które pracują naprzemiennie. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wymianę istniejących obudów w ww. studniach, a także w przyszłości wymianę istniejących pomp głębinowych o mocy 7,5 kW każda na pompy o mocy ok. 5,5 kW i wydajności, jak obecnie 26 m3/h. Ponadto wykonane zostanie włączenie do użytkowania istniejącego odwiertu o głębokości 50,25 m p.p.t. W ramach inwestycji wykonana zostanie termoizolacyjna obudowa nowej studni nr 1, a także wyposażona ona zostanie w pompę głębinową o mocy ok. 5,5 kW i wydajności 30m3/h, przy depresji 10,1 m i zasięgu leja depresji 34,5 m. Woda surowa z planowanej studni głębinowej będzie tłoczona przewodem tłocznym do zbiornika na terenie SUW. Woda surowa po procesie napowietrzania i projektowanej dwustopniowej filtracji na filtrach ciśnieniowych odżelaziających i odmanganiających umieszczonych w budynkach SUW, gromadzona będzie w istniejącym i planowanym zbiorniku wody czystej o pojemności 120 m3 każdy. Woda czysta z ww. zbiorników podawana będzie poprzez projektowany rurociąg do gminnej sieci wodociągowej. Ponadto w związku z rozbudową technologii uzdatniania wody przewiduje się dobudowę budynku oraz wykonanie: zbiornika wody surowej, zbiornika wody czystej, przewodów technologicznych, kabli elektrycznych, słupów oświetleniowych, zbiornika retencyjnego wód popłucznych, dróg wewnętrznych dojazdowych i chodników. Część terenu inwestycyjnego objętego planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., znajduje się na terenie istniejącej zabudowy usług publicznych, zabudowy magazynowo-składowej, na terenie przeznaczonym pod obiekty obsługi systemu wodociągowego oraz ulicy Mazowieckiej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanej studni nie ma innych udokumentowanych ujęć eksploatujących wody podziemne z tej samej warstwy wodonośnej. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, oddziaływanie inwestycji nie będzie powodować powstania znaczących oddziaływań skumulowanych w rejonie.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę, paliwo oraz surowce i materiały budowlane typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę oraz energię elektryczna do pracy pompy głębinowej o mocy ok. 5,5 kW.

d) emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane przede wszystkie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z eksploatacji maszyn ( w tym m.in. koparek i dźwigów) oraz ruchu pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę, która będzie pobierana z SUW lub z istniejącej sieci, bądź też będzie dowożona. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy, skąd wywożone będą przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.
Wszystkie odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji ( w tym m.in. odpady komunalne, odpady z tworzyw sztucznych) będą selektywnie magazynowane w kontenerach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ziemia i gleba z wykopów zostanie wykorzystana do ich zasypania, natomiast reszta zostanie zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płuczka bentonitowa zostanie w całości zagospodarowana przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie inwestycyjnym sączenia wody gruntowej występują w warstwie glin na głębokości 2,4-3,3 m p.p.t. Planowana sieć wodociągowa, układana na głębokości 1,6-1,9 m p.p.t., wykonana będzie metodą bezwykopową. Zgodnie z ww. dokumentacją w przypadku układania przewodu metodą tradycyjną prace prowadzone będą w okresach suchych. W razie konieczności odwodnienia wykopów wpływ prac odwodnieniowych na wody gruntowe będzie krótkotrwały.
Teren inwestycyjny, po zakończeniu prac budowlanych, zostanie uporządkowanych i obsiany trawą.
Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.
Eksploatacja studni będzie wymagała dostarczenia energii do pracy pompy głębinowej. Z uwagi na zagłębienie pompy, na etapie eksploatacji urządzenia wodnego emisja hałasu będzie znikoma lub nie będzie występować.
Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane będą poprzez planowany zbiornik retencyjny do sieci kanalizacji sanitarnej. Przy zakładanej wydajności, zasięg leja depresji wyniesie 34,5 m i zgodnie z przedłożona dokumentacją nie będzie powodował kumulacji oddziaływań z innymi studniami. Ponadto, wokół studni wygrodzona zostanie strefa ochrony bezpośredniej.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym stwarzać ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. Ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).
Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 3,7 km.
Na terenie inwestycyjnym występują głównie trawy oraz drzewa i krzewy nie kolidujące z przedmiotowym przedsięwzięciem. Planuje się nasadzenie zieleni izolacyjnej (zimozielonej) wzdłuż ogrodzenia SUW. Tereny przylegające do działek objętych przebudową przewodu stanowią pola uprawne i budynki należące do Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Piasecznie. Studnia zlokalizowana będzie na obszarze objętym zabudową mieszkaniową.
Po zapoznaniu się z charakterem i skala przedmiotowego przedsięwzięcia oraz lokalizacją w terenie wiejskim, biorąc pod uwagę odległość względem najbliższego obszaru Natura 2000 stwierdza się, że nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony niniejszego obszaru, jak również na jego integralność oraz na spójność sieci Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczna wynosi około 598 os/km2 (wg GUS 2014 r.)

i) obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu jego realizacji i eksloatacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą odwracalne, krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie spowodują uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG). Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu.
Strony postępowania na żadnym z etapów nie wniosły uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji
Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający pozwolenie na przebudowę metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują :
1. p. Agnieszka Białecka – pełnomocnik inwestora
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowcu
ul. Mazowiecka 27
05-502 Bobrowiec
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Piasecznie
ul. Asfaltowa 4
05-500 Żabieniec
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
6. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
7. Agencja Nieruchomości Rolnych
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
8. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Bobrowiec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
9. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu


CHARAKTERYSTYKA


dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Obecnie na terenie Stacji Uzdatniania Wody (zwanej dalej „SUW”) znajdują się dwie istniejące studnie głębinowe: nr 1 o głębokości 42,5 m p.p.t. i o wydajności 26m3/h, przy depresji 16 m oraz nr 2 o głębokości 41,0 m p.p.t. i o wydajności 26 m3/h, przy depresji 10 m, które pracują naprzemiennie. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wymianę istniejących obudów w ww. studniach, a także w przyszłości wymianę istniejących pomp głębinowych o mocy 7,5 kW każda na pompy o mocy ok. 5,5 kW i wydajności, jak obecnie 26 m3/h. Ponadto wykonane zostanie włączenie do użytkowania istniejącego odwiertu o głębokości 50,25 m p.p.t. W ramach inwestycji wykonana zostanie termoizolacyjna obudowa nowej studni nr 1, a także wyposażona ona zostanie w pompę głębinową o mocy ok. 5,5 kW i wydajności 30m3/h, przy depresji 10,1 m i zasięgu leja depresji 34,5 m. Woda surowa z planowanej studni głębinowej będzie tłoczona przewodem tłocznym do zbiornika na terenie SUW. Woda surowa po procesie napowietrzania i projektowanej dwustopniowej filtracji na filtrach ciśnieniowych odżelaziających i odmanganiających umieszczonych w budynkach SUW, gromadzona będzie w istniejącym i planowanym zbiorniku wody czystej o pojemności 120 m3 każdy. Woda czysta z ww. zbiorników podawana będzie poprzez projektowany rurociąg do gminnej sieci wodociągowej. Ponadto w związku z rozbudową technologii uzdatniania wody przewiduje się dobudowę budynku oraz wykonanie: zbiornika wody surowej, zbiornika wody czystej, przewodów technologicznych, kabli elektrycznych, słupów oświetleniowych, zbiornika retencyjnego wód popłucznych, dróg wewnętrznych dojazdowych i chodników. Część terenu inwestycyjnego objętego planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., znajduje się na terenie istniejącej zabudowy usług publicznych, zabudowy magazynowo-składowej, na terenie przeznaczonym pod obiekty obsługi systemu wodociągowego oraz ulicy Mazowieckiej.


 Powiadom znajomego