W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Postanowienie

Piaseczno, dn. 25.03.2015 r.

OŚR.6220.31.2014.ŁM


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 70 i § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Agnieszki Białeckiej pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39


postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez p. Agnieszkę Białecką pełnomocnika inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.81.2015.MWAz dnia 16.03.2015 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/5/15 z dnia 23.01.2015 r. (data wpływu do Urzędu 28.01.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W związku z korektą w nazwie przedsięwzięcia ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.31.2014.AK z dnia 30.01.2015 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/5/15/K z dnia 12.02.2015 r. (data wpływu do Urzędu 18.02.2015 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.
W związku z uzupełnieniem dokumentacji postępowania ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.32.2014.AK z dnia 26.02.2015 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/5/15/Z z dnia 10.03.2015 r. (data wpływu do Urzędu 16.03.2015 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć w wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) – tj. „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3 na godzinę” oraz § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia – tj. „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 ww. rozporządzenia, tj. „rurociągi wodociągowe magistralne do przesłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę do stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie metodą bezwykopową przewodu wodociągowego do przesyłania wody z D110 na D225 od Stacji Uzdatniania Wody „Bobrowiec” przy ul. Mazowieckiej do przewodów wodociągowych rozdzielczych na działkach o nr ew. 48/2, 49/3 i 48/5 w miejscowości Bobrowiec oraz wyposażeniu nowoodwierconej studni głębinowej nr 1 w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 30 m3/h na działce o nr ew. 114/13 w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Obecnie na terenie Stacji Uzdatniania Wody (zwanej dalej „SUW”) znajdują się dwie istniejące studnie głębinowe: nr 1 o głębokości 42,5 m p.p.t. i o wydajności 26m3/h, przy depresji 16 m oraz nr 2 o głębokości 41,0 m p.p.t. i o wydajności 26 m3/h, przy depresji 10 m, które pracują naprzemiennie. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wymianę istniejących obudów w ww. studniach, a także w przyszłości wymianę istniejących pomp głębinowych o mocy 7,5 kW każda na pompy o mocy ok. 5,5 kW i wydajności, jak obecnie 26 m3/h. Ponadto wykonane zostanie włączenie do użytkowania istniejącego odwiertu o głębokości 50,25 m p.p.t. W ramach inwestycji wykonana zostanie termoizolacyjna obudowa nowej studni nr 1, a także wyposażona ona zostanie w pompę głębinową o mocy ok. 5,5 kW i wydajności 30m3/h, przy depresji 10,1 m i zasięgu leja depresji 34,5 m. Za pomocą studni głębinowej woda surowa będzie tłoczona od planowanej studni przewodem tłocznym do zbiornika na terenie SUW. Woda surowa po procesie napowietrzania i projektowanej dwustopniowej filtracji na filtrach ciśnieniowych odżelaziających i odmanganiających umieszczonych w budynkach SUW, gromadzona będzie w istniejącym i planowanym zbiorniku wody czystej o pojemności 120 m3 każdy. Woda czysta z ww. zbiorników podawana będzie poprzez projektowany rurociąg do gminnej sieci wodociągowej. Ponadto w związku z rozbudową technologii uzdatniania wody przewiduje się dobudowę budynku oraz wykonanie: zbiornika wody surowej, zbiornika wody czystej, przewodów technologicznych, kabli elektrycznych, słupów oświetleniowych, zbiornika retencyjnego wód popłucznych, dróg wewnętrznych dojazdowych i chodników.
Część terenu inwestycyjnego objętego planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., znajduje się na terenie istniejącej zabudowy usług publicznych, zabudowy magazynowo-składowej, na terenie przeznaczonym pod obiekty obsługi systemu wodociągowego oraz ulicy Mazowieckiej.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane przede wszystkie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z eksploatacji maszyn ( w tym m.in. koparek i dźwigów) oraz ruchu pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu praz budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę, która będzie pobierana z SUW lub z istniejącej sieci, bądź też będzie dowożona. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy, skąd wywożone będą przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.
Według przedłożonej dokumentacji na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. Ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).
Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 3,7 km.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowiono jak w sentencji.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują :
1. p. Agnieszka Białecka – pełnomocnik inwestora
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowcu
ul. Mazowiecka 27
05-502 Bobrowiec
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Piasecznie
ul. Asfaltowa 4
05-500 Żabieniec
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
6. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
7. Agencja Nieruchomości Rolnych
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
8. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Bobrowiec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
9. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu


Powiadom znajomego