W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 22.01.2015 r.

OŚR.6220.24.2014.ŁM

DECYZJA NR 3/2015

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku p. Mariusza Jaciubka pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno

stwierdzam :

brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno

Uzasadnienie


W związku ze złożeniem przez Pana Mariusza Jaciubka pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.1225.2014.MWA z dnia 19.11.2014 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.24.2014.ŁM z dnia 27.11.2014 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno.Istniejący przepust wykonany został z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 100 cm i o długości wraz ze skrzydełkami wynoszącej 15 m. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni łącznie z podbudową w miejscu istniejącego przepustu oraz głowic wlotowych ww. obiektu, a także usuniecie kręgów żelbetowych przepustu.
Przedmiotowy most będzie wykonany w postaci otwartej żelbetowej ramy o rozpiętości teoretycznej ok. 5,55 m i szerokości całkowitej ok. 15,65 m. Maksymalne światło poziome będzie wynosiło 5 m, natomiast światło pionowe 1,5 m. Most zostanie wyposażony w płyty przejściowe oraz elementy zabezpieczające ruch w postaci krawężników i balustrad. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie umocnienie kanału z betonowych płyt ażurowych na odcinku obiektu oraz na długości 20 m od strony górnej i dolnej, a także wybudowany zostanie chodnik i ciąg pieszo-rowerowy.
Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr 1124/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 51, poz. 17810 z dnia 22 marca 2006 r.) wraz ze zmianami: uchwała Nr 31/IV/2006 (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 33, poz. 674, z dnia 3 lutego 2007 r.), uchwała Nr 658/XXIV/2008 (dz. Urz. Woj. Maz Nr 143, poz. 5056, z dnia 22 sierpnia 2008 r.) i uchwałą Nr 948/XXXIII/2009 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 65, poz. 1768, z dnia 7 maja 2009 r.), a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II w gminie Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą Nr 188/IX/2007 rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144 poz. 3921, z dnia 26 lipca 2007 r.) wraz ze zmianami: uchwała Nr 362/XIV/2007 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251, poz. 7391, z dnia 5 grudnia 2007 r.) oraz uchwała Nr 466/XIX/2012 (dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 3751, z dnia 26 kwietnia 2012 r.), zgodnie z którymi przedsięwzięcie realizowane będzie w 20-to metrowej strefie od rowu bez prawa zabudowy w obszarze (8MNU) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi, na terenie zieleni urządzonej, w liniach rozgraniczających: ulicy zbiorczej oznaczonej w planie symbolem 2KDZ oraz drogi zbiorczej oznaczanej w planie symbolem 3KDZ szerokości 15 m, a także na obszarze oznaczonym symbolem WS wody powierzchniowe oraz powierzchniowe wody stojące.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia, w związku z budową nowego mostu w miejscu obecnie istniejącego przepustu, przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na zwiększenie oddziaływań skumulowanych.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę, paliwo oraz surowce i materiały budowlane typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia (w tym m.in. mieszankę betonu asfaltowego, kostkę brukową, kruszywo naturalne, piasek). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na mieszankę soli i piasku przy zimowym utrzymaniu dróg.

d) emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane przede wszystkie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie, a prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet skąd będą przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Podczas przerw w realizacji robót, maszyny zlokalizowane zostaną na nieprzepuszczalnym podłożu, a w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych pod mostem rozciągnięta zostanie siatka uniemożliwiająca wpadanie gruzu do kanału.
Zgodnie z przedłożona dokumentacją ławy fundamentowe planowanego mostu posadowione zostaną ok. 45 cm poniżej średniej stanów wód gruntowych, a w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność prowadzenia prac odwodnieniowych. Woda z dna wykopu zostanie odpompowana i odprowadzona do sieci kanalizacyjnej (po uzyskaniu stosownych zezwoleń). Prace będą miały charakter krótkotrwały. Ponadto, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wykonanie fundamentów pod ławy fundamentowe nie spowoduje zmian w przepływach wód podziemnych względem stanu obecnego.
Z informacji zawartych w przedłożonym uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem zachowania stałego przepływu wody w Kanale Jeziorki po obu stronach istniejącego przepustu wykonana zostanie tymczasowa ścianka szczelinowa zabezpieczająca wykop na czas wykorzystania robót. Po wykonaniu fundamentów pod planowany obiekt oraz ścian pionowych, ww. ścianki zostaną usunięte. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych oraz nie będzie zmieniała istniejących stosunków wodnych terenu.
Powstające podczas prowadzenia prac budowlanych odpady (w tym m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek istniejącego przepustu i podbudowy nawierzchni, asfaltu) zagospodarowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu związana z ruchem pojazdów. Czynnikiem istotnie wpływającym na wielkości emisji i rozkład stężeń substancji jest stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, stan techniczny silnika, a także płynność ruchu. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu pojazdów w związku z czym nie wzrośnie emisja substancji do powietrza oraz emisja hałasu. Ponadto zgodnie z ww. dokumentacją dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną dotrzymane.
Wody opadowe i roztopowe z terenu obiektu mostowego (tj. z nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego) ujęte zostaną przez wpusty deszczowe zlokalizowane w ul. Wilanowskiej, a następnie odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją dopuszczalne poziomy węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej będą dotrzymane.
Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady (w tym odpady związane z czyszczeniem nawierzchni jezdni oraz jej naprawami) przekazane będą uprawnionym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym stwarzać ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie kanału Jeziorki. Podczas prowadzenia prac zastosowane zostaną środki minimalizujące oddziaływanie na środowisko wodne ww. kanału.

b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. Ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).
Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Las Natoliński” PLH 140042 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 4,3 km.
Planowana inwestycja znajduje się w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i polega na przebudowie przepustu na Kanale Jeziorki na most przy jednoczesnym zachowaniu szerokości koryta oraz pochylenia skarp kanału. Przedmiotowy ciek podlega regularnym zabiegom utrzymaniowym. W związku z powyższym w otoczeniu przepustu występują jedynie trawy. Zamierzenie nie będzie się wiązać z koniecznością usunięcia drzew i krzewów. Planowany obiekt będzie posiadał światło poziome wynoszące 5 m oraz światło pionowe 1,5 m. Powyższe parametry umożliwiają ewentualną migracje drobnej fauny.
Biorąc powyższe pod uwagę, po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdza się, że ww. inwestycja nie będzie przedsięwzięciem mogącym znacząco negatywnie oddziaływać na najbliższy obszar Natura 2000 oraz wpłynąć na integralność i spójność Europejskiej Sieci Ekologiczne Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczna wynosi około 598 os/km2 (wg GUS 2014 r.)

i) obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG). Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu.
Strony postępowania na żadnym z etapów nie wniosły uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji
Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający pozwolenie wodnoprawne dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują :
1. p. Mariusz Jaciubek – pełnomocnik inwestora
2. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Oddział Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 22
05-500 Piaseczno

4. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Józefosław (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
5. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu


Piaseczno, dn. 22.01.2015 r.

OŚR.6220.24.2014.ŁM


CHARAKTERYSTYKA
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie przepustu na most w ciągu ulicy Wilanowskiej na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, gm. Piaseczno.
Istniejący przepust wykonany został z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 100 cm i o długości wraz ze skrzydełkami wynoszącej 15 m.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni łącznie z podbudową w miejscu istniejącego przepustu oraz głowic wlotowych ww. obiektu, a także usunięcie kręgów żelbetowych przepustu.
Przedmiotowy most będzie wykonany w postaci otwartej żelbetowej ramy o rozpiętości teoretycznej ok. 5,55 m i szerokości całkowitej ok. 15,65 m. Maksymalne światło poziome będzie wynosiło 5 m, natomiast światło pionowe 1,5 m. Most zostanie wyposażony w płyty przejściowe oraz elementy zabezpieczające ruch w postaci krawężników i balustrad. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie umocnienie kanału z betonowych płyt ażurowych na odcinku obiektu oraz na długości 20 m od strony górnej i dolnej, a także wybudowany zostanie chodnik i ciąg pieszo-rowerowy.
Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr 1124/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 51, poz. 17810 z dnia 22 marca 2006 r.) wraz ze zmianami: uchwała Nr 31/IV/2006 (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 33, poz. 674, z dnia 3 lutego 2007 r.), uchwała Nr 658/XXIV/2008 (dz. Urz. Woj. Maz Nr 143, poz. 5056, z dnia 22 sierpnia 2008 r.) i uchwałą Nr 948/XXXIII/2009 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 65, poz. 1768, z dnia 7 maja 2009 r.), a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II w gminie Piaseczno, zatwierdzonego Uchwałą Nr 188/IX/2007 rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144 poz. 3921, z dnia 26 lipca 2007 r.) wraz ze zmianami: uchwała Nr 362/XIV/2007 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251, poz. 7391, z dnia 5 grudnia 2007 r.) oraz uchwała Nr 466/XIX/2012 (dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 3751, z dnia 26 kwietnia 2012 r.), zgodnie z którymi przedsięwzięcie realizowane będzie w 20-to metrowej strefie od rowu bez prawa zabudowy w obszarze (8MNU) przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi, na terenie zieleni urządzonej, w liniach rozgraniczających: ulicy zbiorczej oznaczonej w planie symbolem 2KDZ oraz drogi zbiorczej oznaczanej w planie symbolem 3KDZ szerokości 15 m, a także na obszarze oznaczonym symbolem WS wody powierzchniowe oraz powierzchniowe wody stojące.Powiadom znajomego