W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 05.11.2014 r.

OŚR.6220.15.2014.ŁM

DECYZJA NR 16/2014

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku p. Wojciecha Parcińskiego pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno

stwierdzam :

brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno

UzasadnienieW związku ze złożeniem przez Pana Wojciecha Parcińskiego pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/22/14 z dnia 23.07.2014 r. (data wpływu do Urzędu 25.07.2014 r.) stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno. W związku z uzupełnieniem dokumentacji postępowania ponownie zwrócono się pismem (znak: OŚR.6220.15.2014.ŁM z dnia 21.08.2014 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS/712/22/14/K z dnia 27.08.2014 r. (data wpływu do Urzędu 29.08.2014 r.) podtrzymał swoją wcześniejszą opinię.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.914.2014.UW z dnia 10.09.2014 r. również stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia..

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.15.2014.ŁM z dnia 19.09.2014 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa-Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno. Obszar planowanej inwestycji stanowią głównie grunty rolne, lasy i nieużytki.
Projektowany początek drogi DP1 zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu ul. Radomskiej, Złotych Piasków i Malinowej i kończy się połączeniem z projektowanym rondem na węźle Antoninów na drodze ekspresowej S-7 Warszawa-Kraków. Węzeł Antoninów wraz z łącznicami, wiaduktem nad droga ekspresową, drogą dojazdową łączącą projektowane ronda nie wchodzi w zakres planowanego przedsięwzięcia. Początek drogi DP3 znajdować się będzie za drugim rondem węzła Antoninów, a jej przebieg pokrywa się z korytarzem drogi 5KDL w miejscowości Wola Gołkowska. Dalej przez rondo droga skręca pod kątem prostym w ul. Jemioły (1KDL). Na odcinku ok. 400 m biegnie w śladzie istniejącej drogi lokalnej – ul. Jemioły do skrzyżowania z ul. Rybną (rondo 5-wlotowe) w korytarzu drogi 1KDL. Za ul. Rybną droga DP3 przechodzi przez tereny rolne (łąki) nie objęte planem wzdłuż istniejącego cieku wodnego (tereny dawnego PGR Głosków). Następnie projektowana droga wchodzi łukiem w tereny miejscowości Bąkówka po śladzie drogi lokalnej 4KDL. Koniec przedsięwzięcia stanowić będzie rondo łączące ulice Gościniec, Ceramiczną, Asfaltową oraz projektowaną 10KDZ.
W ramach realizacji planowanej inwestycji przewiduje się budowę drogi gminnej o długości ok. 3 km, połączenie z siecią dróg publicznych poprzez układ skrzyżowań, budowę odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego, budowę drogowej kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jemioły, wykonanie przepustów drogowych, przebudowę kolidujących urządzeń obcych, przebudowę dróg poprzecznych w zakresie wynikającym z konieczności wykonania skrzyżowań oraz budowę chodników i/lub ścieżek rowerowych w miejscach wstępowania ruchu pieszego i/lub rowerowego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie powiązane będzie częściowo z innymi przedsięwzięciami (sąsiadujące drogi). Jednak biorąc pod uwagę charakter i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii
Surowce i materiały wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia dowożone będą bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystywane na bieżąco.

d) emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane przede wszystkie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.
Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Zgodnie z obliczeniami rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie będą dotrzymane.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dla drogi DP-1 maksymalny zasięg nadmiernego hałasu wynosi 40 m i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku przy istniejącej zabudowie. Dla drogi DP-3 maksymalny zasięg nadmiernego hałasu wynosi 30 m i również nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku przy istniejącej zabudowie. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym stwarzać ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji dotyczących występowania w miejscu realizacji planowanej inwestycji obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowana inwestycja przebiegała będzie w większości po nowych terenach zajmowanych dotychczas przez grunty rolne, łąki i tereny zalesione, po śladzie istniejących dróg gruntowych i bitumicznych. Projektowana droga przecinać będzie cieki wodne i przebiegać w sąsiedztwie zbiorników wodnych.
Zlokalizowana będzie również częściowo w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 87, ze zm.), który pełni m.in. funkcję korytarza ekologicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. Ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).
Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Stawy w Żabieńcu” PLH 140039 oddalony jest od ww. przedsięwzięcia o ok. 5 km.
Zgodnie z przedłożoną karta informacyjną planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jak również na jego integralność a także spójność sieci Natura 2000.
W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymagać będzie wycinki drzew i krzewów, jednakże zostanie ona wykonana poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od początku października do końca lutego. Istniejące zadrzewienia nieprzeznaczone do usunięcia zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z ogólnymi zasadami zabezpieczenia drzew (np. poprzez wygrodzenia). Zdjęta warstwa humusu zostanie właściwie zabezpieczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana po jej zakończeniu.
Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych zlokalizowane zostaną na terenach przekształconych antropologicznie, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków wodnych, a także poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne zostaną zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. W celu ograniczenia możliwości wtargnięcia fauny na teren budowy, pas robót na szlakach migracji zwierząt zostanie zawężony do niezbędnego minimum. W miejscach bytowania płazów (np. terenach podmokłych, zbiornikach i ciekach wodnych) prace prowadzone będą tak, aby nie doprowadzić do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo w miejscach tych zostaną zastosowane tymczasowe ogrodzenia ochronne, uniemożliwiające płazom przedostanie się na plac budowy. Zostaną one wykonane z siatki częściowo zagłębionej w ziemi, o wysokości ok. 40 cm i maksymalnej wielkości oczek: 0,5 cm x 0,5 cm.
Przyjęto technologie prowadzenia robót budowlanych, która nie wpłynie na naturalny charakter cieków, w także zagwarantuje ich ochronę przed zanieczyszczeniem, zmąceniem, zasypaniem oraz zaburzeniem stosunków wodnych na terenach wrażliwych na takie zmiany. Do minimum zostanie ograniczona ingerencja w przecinane przez drogę cieki wodne, w szczególności poprzez minimalizacje dodatkowej regulacji tych cieków w związku z budową przepustów drogowych. W przypadku budowy przepustów w śladzie istniejących cieków, zaplanowano na czas budowy wykonanie tymczasowego koryta obok budowanego przepustu w celu zapewnienia ciągłości rowu. W celu zapewnienia drożności szlaków migracji, przepusty na rowach melioracyjnych: PD-1, PD-3, PD-4, PD-5, PD-6 przewidziano jako skrzynkowe, o wymiarach: 2,0 m x 1,5 m, które zostaną przystosowane do funkcji przejść dla małych zwierząt , poprzez zmocowanie półek.
Budowa drogi gminnej na odcinku projektowanej drogi DP-1 nie powinna wpłynąć na zachowanie migracji zwierząt po jej lewej stronie, gdzie przebiega rów melioracyjny A9/3, z którym związana jest migracja. Natomiast po prawej stronie migracja zwierząt powinna odbywać się w kierunku rowu melioracyjnego A9, gdzie przejście na drugą stronę projektowanej drogi gminnej zapewni przepust PD-1. Na odcinku projektowanej drogi DP-3 od węzła „Antoninów” do projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Jemioły i Rybnej, droga gminna przebiegać będzie po śladzie istniejących ulic Karolińskiej i Jemioły, w związku z tym zachowany zostanie dotychczasowy charakter migracji zwierząt. Uwzględniając również zaprojektowane przejście dla małych zwierząt zespolone z rowem pod drogą ekspresową S7 (ok. km 11+270) zapewniono kontynuacje szlaku migracji poprzez dostosowanie przepustów PD-3, PD-4 i PD-5 na drodze gminnej. Na odcinku projektowanej drogi gminnej DP-3, gdzie droga przebiega wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego A, do funkcji przejść dla płazów zostaną dostosowane przepusty: PD-22 (km 1+035) oraz PD-23 (km 1+375). Funkcje przejścia dla małych zwierząt będzie również spełniać przepust Pd-6 (km 1+545). Na odcinku projektowanej drogi gminnej DP-3 od km 1+545 do końca opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową po obu stronach drogi. W związku z tym rów melioracyjny B utraci znaczenie celu migracji drobnej fauny, natomiast wzmocni się znaczenie rowu melioracyjnego A oraz istniejących stawów. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie przyrody, należy do form ochrony przyrody. Planowane w ramach realizacji inwestycji działania (m.in. wycinka drzew, zdjęcie humusu) winny być przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Powyższe stanowi odrębne postępowanie administracyjne, zatem wnikliwa analiza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej leży w gestii Inwestora.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczna wynosi około 596 os/km2 (wg GUS 2014 r.)

i) obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze, na które zarządzający drogą nie ma wpływu.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG). Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu.
W dniu 15.10.2014 r. wpłynęło pismo Pana Wojciecha Parcińskiego pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno o skróceniu zakresu projektowanej drogi DP-1 (granica opracowania km 0+801.38). Przedmiotowe skrócenie przedsięwzięcia spowodowane jest nowymi uzgodnieniami pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie a Inwestorem w zakresie projektowanych rozwiązań węzła „Antoninów”. Wyżej wymieniona zmiana nie powoduje zmian uzgodnień w zakresie ochrony środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pozostałe strony postępowania na żadnym z etapów nie wniosły uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji
Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :
1. p. Wojciech Parciński – pełnomocnik inwestora
2. Agencja Nieruchomości Rolnych
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
3. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
4. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Piasecznie
ul. Dworska 1
05-502 Piaseczno
6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Piasecznie
ul. Asfaltowa 4
05-500 Żabieniec
7. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Antoninów (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Bąkówka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Głosków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Głosków-Letnisko (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Gołków (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Mieszkowo (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
-Sołtys wsi Wola Gołkowska (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
8. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

Piaseczno, dn. 05.11.2014 r.

OŚR.6220.15.2014.ŁM


CHARAKTERYSTYKA
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej łączącej istniejące drogi powiatowe i gminne z projektowanym węzłem Antoninów usytuowanym w ciągu drogi ekspresowej S-7 Warszawa-Kraków (bez węzła) na terenie gminy Piaseczno. Obszar planowanej inwestycji stanowią głównie grunty rolne, lasy i nieużytki.
Projektowany początek drogi DP1 zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu ul. Radomskiej, Złotych Piasków i Malinowej i kończy się połączeniem z projektowanym rondem na węźle Antoninów na drodze ekspresowej S-7 Warszawa-Kraków. Węzeł Antoninów wraz z łącznicami, wiaduktem nad droga ekspresową, drogą dojazdową łączącą projektowane ronda nie wchodzi w zakres planowanego przedsięwzięcia. Początek drogi DP3 znajdować się będzie za drugim rondem węzła Antoninów, a jej przebieg pokrywa się z korytarzem drogi 5KDL w miejscowości Wola Gołkowska. Dalej przez rondo droga skręca pod kątem prostym w ul. Jemioły (1KDL). Na odcinku ok. 400 m biegnie w śladzie istniejącej drogi lokalnej – ul. Jemioły do skrzyżowania z ul. Rybną (rondo 5-wlotowe) w korytarzu drogi 1KDL. Za ul. Rybną droga DP3 przechodzi przez tereny rolne (łąki) nie objęte planem wzdłuż istniejącego cieku wodnego (tereny dawnego PGR Głosków). Następnie projektowana droga wchodzi łukiem w tereny miejscowości Bąkówka po śladzie drogi lokalnej 4KDL. Koniec przedsięwzięcia stanowić będzie rondo łączące ulice Gościniec, Ceramiczną, Asfaltową oraz projektowaną 10KDZ.
W ramach realizacji planowanej inwestycji przewiduje się budowę drogi gminnej o długości ok. 3 km, połączenie z siecią dróg publicznych poprzez układ skrzyżowań, budowę odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego, budowę drogowej kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jemioły, wykonanie przepustów drogowych, przebudowę kolidujących urządzeń obcych, przebudowę dróg poprzecznych w zakresie wynikającym z konieczności wykonania skrzyżowań oraz budowę chodników i/lub ścieżek rowerowych w miejscach wstępowania ruchu pieszego i/lub rowerowego.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymagać będzie wycinki drzew i krzewów, jednakże zostanie ona wykonana poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od początku października do końca lutego. Istniejące zadrzewienia nieprzeznaczone do usunięcia zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z ogólnymi zasadami zabezpieczenia drzew (np. poprzez wygrodzenia). Zdjęta warstwa humusu zostanie właściwie zabezpieczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana po jej zakończeniu.
Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych zlokalizowane zostaną na terenach przekształconych antropologicznie, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków wodnych, a także poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne zostaną zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. W celu ograniczenia możliwości wtargnięcia fauny na teren budowy, pas robót na szlakach migracji zwierząt zostanie zawężony do niezbędnego minimum. W miejscach bytowania płazów (np. terenach podmokłych, zbiornikach i ciekach wodnych) prace prowadzone będą tak, aby nie doprowadzić do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo w miejscach tych zostaną zastosowane tymczasowe ogrodzenia ochronne, uniemożliwiające płazom przedostanie się na plac budowy. Zostaną one wykonane z siatki częściowo zagłębionej w ziemi, o wysokości ok. 40 cm i maksymalnej wielkości oczek: 0,5 cm x 0,5 cm.
Przyjęto technologie prowadzenia robót budowlanych, która nie wpłynie na naturalny charakter cieków, w także zagwarantuje ich ochronę przed zanieczyszczeniem, zmąceniem, zasypaniem oraz zaburzeniem stosunków wodnych na terenach wrażliwych na takie zmiany. Do minimum zostanie ograniczona ingerencja w przecinane przez drogę cieki wodne, w szczególności poprzez minimalizacje dodatkowej regulacji tych cieków w związku z budową przepustów drogowych. W przypadku budowy przepustów w śladzie istniejących cieków, zaplanowano na czas budowy wykonanie tymczasowego koryta obok budowanego przepustu w celu zapewnienia ciągłości rowu. W celu zapewnienia drożności szlaków migracji, przepusty na rowach melioracyjnych: PD-1, PD-3, PD-4, PD-5, PD-6 przewidziano jako skrzynkowe, o wymiarach: 2,0 m x 1,5 m, które zostaną przystosowane do funkcji przejść dla małych zwierząt , poprzez zmocowanie półek.
Budowa drogi gminnej na odcinku projektowanej drogi DP-1 nie powinna wpłynąć na zachowanie migracji zwierząt po jej lewej stronie, gdzie przebiega rów melioracyjny A9/3, z którym związana jest migracja. Natomiast po prawej stronie migracja zwierząt powinna odbywać się w kierunku rowu melioracyjnego A9, gdzie przejście na drugą stronę projektowanej drogi gminnej zapewni przepust PD-1. Na odcinku projektowanej drogi DP-3 od węzła „Antoninów” do projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Jemioły i Rybnej, droga gminna przebiegać będzie po śladzie istniejących ulic Karolińskiej i Jemioły, w związku z tym zachowany zostanie dotychczasowy charakter migracji zwierząt. Uwzględniając również zaprojektowane przejście dla małych zwierząt zespolone z rowem pod drogą ekspresową S7 (ok. km 11+270) zapewniono kontynuacje szlaku migracji poprzez dostosowanie przepustów PD-3, PD-4 i PD-5 na drodze gminnej. Na odcinku projektowanej drogi gminnej DP-3, gdzie droga przebiega wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego A, do funkcji przejść dla płazów zostaną dostosowane przepusty: PD-22 (km 1+035) oraz PD-23 (km 1+375). Funkcje przejścia dla małych zwierząt będzie również spełniać przepust Pd-6 (km 1+545). Na odcinku projektowanej drogi gminnej DP-3 od km 1+545 do końca opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową po obu stronach drogi. W związku z tym rów melioracyjny B utraci znaczenie celu migracji drobnej fauny, natomiast wzmocni się znaczenie rowu melioracyjnego A oraz istniejących stawów.


Powiadom znajomego