W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzja

Piaseczno, dn. 27.10.2014 r.

OŚR.6220.17.2014.ŁM

DECYZJA NR 15/2014

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku p. Roberta Zalewskiego pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno

stwierdzam :

brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej

UzasadnienieW związku ze złożeniem przez Pana Roberta Zalewskiego pełnomocnika inwestora – Gminy Piaseczno wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej zostało wszczęte postępowanie w ww. sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm.) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/27/14 z dnia 27.08.2014 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.1092.2014.MT z dnia 08.09.2014 r. również stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia..

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.17.2014.ŁM z dnia 15.09.2014 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie ulicy Głównej wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i energetycznej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.
Długość projektowanej ulicy wyniesie około 1658 metrów, powierzchnia obszaru objętego inwestycją wynosić będzie około 25000 m2, natomiast projektowana szerokość ulicy 6,0 m. Na całej długości drogi wzdłuż lewej krawędzi jezdni zostanie zaprojektowany chodnik o szerokości 2,0 m, natomiast wzdłuż prawej krawędzi ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,7 – 3,0 m. Na przylegające z drogą działki zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne.
Nawierzchnia jezdni ulicy Głównej oraz części skrzyżowań z drogami bocznymi zostanie wykonana z betonu asfaltowego, zaś większość skrzyżowań z drogami bocznymi będzie wyniesiona i wykonana z kostki betonowej. Nawierzchnie chodnika oraz zjazdów indywidualnych do posesji stanowić będzie kostka betonowa z kruszywa łamanego. Nastąpi również przebudowa sieci: energetycznych, telekomunikacyjnych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, kolidujących z projektowaną ulicą. Odwodnienie ulicy Głównej będzie się odbywać powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi do wpustów i studzienek deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zrzut wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej nastąpi do odbiorników w dwóch miejscach: w km 0+525 – rów melioracyjny nr 28 oraz w km 1+507 – Kanał Piaseczyński.
Drzewa nieprzeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone poprzez: przykrycie korzeni matami słomianymi, zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi oraz podwiązaniem nisko osadzonych gałęzi.
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miejscowości Bobrowiec.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Przedsięwzięcie powiązane będzie z istniejąca siecią drogową. Jednak biorąc pod uwagę charakter i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii
Na etapie realizacji inwestycji będą wykorzystywane surowce, materiały budowlane, paliwa do maszyn budowlanych, energia i woda.
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie mieszanka soli i piasku oraz paliwo przy zimowym utrzymaniu dróg.

d) emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane przede wszystkie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.
Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu nawierzchni, co doprowadzi do zmniejszenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Na etapie eksploatacji drogi przewiduje się powstawanie odpadów: związanych z czyszczeniem dróg, powstających podczas prac związanych z naprawami nawierzchni, odpadów masy roślinnej oraz odpadów związanych z użytkowaniem infrastruktury towarzyszącej (zużyte źródła światła). W związku z koniecznością zimowego utrzymania drogi będą powstawać odpady (mieszanka soli). Wszystkie odpady będą usuwane i transportowane na miejsce składowania/utylizacji przez podmioty do tego uprawnione.
Planowana budowa drogi przede wszystkim poprawi w znaczący sposób stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym stwarzać ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji dotyczących występowania w miejscu realizacji planowanej inwestycji obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. Ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).
Po zapoznaniu się z zakresem planowanych prac, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter, skalę i lokalizację, w odległości ok. 3,1 km od obszaru Natura 2000 Stawy w Żabieńcu (PLH140039) nie będzie miała negatywnego wpływu na przedmioty ochrony ww. obszaru, jak również jego integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.
Ponadto, zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowa inwestycja nie będzie naruszała zakazów obowiązujących w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.


f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W przypadku lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowisk archeologicznych prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczna wynosi około 585 os/km2 (wg GUS 2013 r.)

i) obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia obowiązujące standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze, na które zarządzający drogą nie ma wpływu.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG). Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.
Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej
do ulicy Mazowieckiej.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują :
1. p. Robert Zalewski – pełnomocnik inwestora
2. PGLLP Nadleśnictwo Chojnów
ul. Klonowa 13
05-532 Pilawa
3. Starosta Piaseczyński (jako Skarb Państwa)
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
5. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
6. Agencja Nieruchomości Rolnych
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
7. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- Sołtys wsi Bobrowiec (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
- Sołtys wsi Kamionka (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)
8. a/a

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego w miejscu
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w miejscu

 Piaseczno, dn. 27.10.2014 r.

OŚR.6220.17.2014.ŁM


CHARAKTERYSTYKA
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie ulicy Głównej wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i energetycznej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec, gmina Piaseczno.
Długość projektowanej ulicy wyniesie około 1658 metrów, powierzchnia obszaru objętego inwestycją wynosić będzie około 25000 m2, natomiast projektowana szerokość ulicy 6,0 m. Na całej długości drogi wzdłuż lewej krawędzi jezdni zostanie zaprojektowany chodnik o szerokości 2,0 m, natomiast wzdłuż prawej krawędzi ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,7 – 3,0 m. Na przylegające z drogą działki zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne.
Nawierzchnia jezdni ulicy Głównej oraz części skrzyżowań z drogami bocznymi zostanie wykonana z betonu asfaltowego, zaś większość skrzyżowań z drogami bocznymi będzie wyniesiona i wykonana z kostki betonowej. Nawierzchnie chodnika oraz zjazdów indywidualnych do posesji stanowić będzie kostka betonowa z kruszywa łamanego. Nastąpi również przebudowa sieci: energetycznych, telekomunikacyjnych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, kolidujących z projektowaną ulicą. Odwodnienie ulicy Głównej będzie się odbywać powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi do wpustów i studzienek deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zrzut wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej nastąpi do odbiorników w dwóch miejscach: w km 0+525 – rów melioracyjny nr 28 oraz w km 1+507 – Kanał Piaseczyński.
Drzewa nieprzeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone poprzez: przykrycie korzeni matami słomianymi, zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi oraz podwiązaniem nisko osadzonych gałęzi.
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miejscowości Bobrowiec.


Powiadom znajomego