W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
• orzeczenie o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów
• o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zamiar głosowania powinien być zgłoszony do 19 września 2011 r. w pokoju 36 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaxem bądź w formie elektronicznej.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wniosek do pobrania

Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwisko, imię
• imię ojca
• datę urodzenia
• numer ewidencyjny PESEL
• oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w Gminie Piaseczno
• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu)
• adres stałego zamieszkania na który ma być wysłany pakiet wyborczy
• do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności
• numer telefonu w celach kontaktowych

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca nie później niż 7 dni przed dniem wyborów (tj. do 30 września 2011 r.), otrzyma z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniem odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub w drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenie nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

Pakiet wyborczy zawiera:

• kopertę zwrotną
• kartę lub karty do głosowania
• kopertę na kartę lub karty do głosowania
• oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
• instrukcję głosowania korespondencyjnego
• nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).

Głosować korespondencyjnie (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym oraz domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Sposób głosowania korespondencyjnego
Na karcie do głosownia wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu należy kartę (lub karty) do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego. Do koperty zwrotnej należy włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpisać.
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania.
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów tj. do 7 października 2011 r.

Wyborca może do czasu zakończenia głosowania (tj. do 9 października 2011 r., do godz. 21.00) osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do 26 września 2011 r. w pokoju 36 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę nakładki na te karty. Po oddaniu głosu, nakładki należy zwrócić obwodowej komisji wyborczej.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu
Wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny tj. nie może polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie. Dopuszczalne jest aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą udzielającą pomocy nie może być członek obwodowej komisji wyborcze ani mąż zaufania.
Komisja jest zobowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie: informacji o komitetach wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
 

Powiadom znajomego