W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA – DIET DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKA OKW; ZASADY POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH;

WYSOKOŚĆ DIET:

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych otrzymają diety w wysokości:
przewodniczący 200 zł;
zastępca przewodniczącego 180 zł;
członek komisji 160 zł.

Wysokość ww. diet dotyczy każdej tury wyborów prezydenckich. Jeżeli zatem odbędzie się druga tura wyborów w dniu 24 maja – za pracę w OKW członkowie otrzymają diety ponownie w ww. wysokości.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1. udział w pierwszym posiedzeniu komisji – ukonstytuowanie komisji, wybór przewodniczącego oraz zastępcy, organizacja pracy;
2. udział w szkoleniu dla członków OKW – zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy
3. udział w przeliczeniu kart do głosowania – piątek – przed wyborami – w godzinach pracy Urzędu (delegacja komisji);
4. udział w kontroli stanu przygotowania lokalu wyborczego – najczęściej w sobotę przed dniem wyborów (delegacja komisji);
5. udział w pracach komisji w dniu głosowania – komisje rozpoczną pracę ok. godz. 5.00., lokale wyborcze będą czynne od 7.00. do 21.00.; komisja zakończy pracę po przyjęciu przez Komisarza Wyborczego protokołu z głosowania

Wszystkie wyżej wymienione czynności mają charakter obowiązkowy. Szczegółowy harmonogram prac obwodowych komisji wyborczych (t.j. daty, godziny, miejsca spotkań, szkoleń) zostanie podany do wiadomości publicznej po powołaniu komisji.

W przypadku zarządzenia II tury głosowania czynności z pkt. 3,4,5 zostaną powtórzone.

ZASADY POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH;
- wyciąg z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.)

Obwodowa komisja wyborcza

Art. 182. § 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców:

1) w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów - wójt,
2) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów - właściwa terytorialna komisja wyborcza - z zastrzeżeniem przepisów art. 183.


§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:
1) od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

2) jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się:
1) od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;
2) jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

§ 4. Kandydatami, o których mowa w § 2 pkt 1 i w § 3 pkt 1, mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

 § 5. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, radnych lub zarejestrowany został kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej, senatora lub wójta. Zgłoszenia w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenia w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 6. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

§ 7. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta.

§ 8. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 5, jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje wójt.

§ 10. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym mowa w § 7.

Arkadiusz Czapski
Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno,
Urzędnik Wyborczy Gminy Piaseczno
 

Powiadom znajomego