W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Karta informacyjna
1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Referat Innowacji Miejskich – Kierownik Tomasz Pawlak

Referat Innowacji Miejskich
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00–17:00
wtorek–czwartek  8:00–16:00
piątek-8.00-15.00
2. Osoby uprawnione
Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

3. Wymagane dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:
  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania, skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej karty.
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

4. Opłaty
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wydanie karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. w przypadku gdy:
członkowi rodziny wielodzietnej, udostępniona została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 15,00 zł.

Wpłaty można dokonać osobiście w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, lub przelewem na Rachunek Bankowy Gminy 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

5. Termin załatwienia sprawy
W przypadku złożenia kompletu dokumentów karta zostanie wydana niezwłocznie jednak jej wydanie uzależnione jest od wyprodukowania karty w Mennicy Państwowej - zwykle cała procedura zajmuje 30-60 dni.

6. Podstawa prawna
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2424)

7. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie za pośrednictwem organu wydającego decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin na odwołanie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8. Inne
Oferta partnerów wspierających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Załączniki

Powiadom znajomego