W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  zapewnia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz krajowej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje lub zbiory informacji, które umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania czy adres e-mail.

Administrator Danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Inspektor ochrony Danych, uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@piaseczno.eu.  

Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem swoich danych:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, tel.: 22 70 17 500, fax: 22 756 70 49.

Udostępnianie danych innym odbiorcom

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa, na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy powierzenia, której zawarcie jest konieczne do realizacji celów ustawowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom:
· organom  władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
· innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim bądź Gminą Piaseczno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
· pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
· bankom i instytucjom finansowym w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
· podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi ochrony.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Państwa dane zawsze pozyskujemy w sposób legalny i zgodny z prawem. Możemy je pozyskać od osoby, której dane dotyczą lub z ogólnopolskich rejestrów danych typu CEPiK. Urząd zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza Twoje dane.

Podstawą przetwarzania danych osobowych najczęściej będzie realizacja celu w postaci wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO). W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO).

Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
· przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
· do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego,
· do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

Prawa osób, których dane dotyczą i dobrowolność ich podania 

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo:
· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza, że nie będą przekazywane do państw trzecich z wyłączeniem aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób dotyczyć Państwa. 


------------------------


Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Gminy Piaseczno

Gmina Piaseczno przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.piaseczno.eu. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów statystycznych oraz do administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację odwiedzających  nas użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: - czas nadejścia zapytania, - czas wysłania odpowiedzi, - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Gminy nastąpiło przez odnośnik - informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi gminne strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Gminy Piaseczno

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w gminnych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Dla poszczególnych serwisów wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: - świadczenia usług informacyjnych; - dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: - sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); - stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; - statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. - administracyjne – umożliwiające właściwe administrowanie serwisem.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: - zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; - zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; - określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; - blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach. Informacje dodatkowe Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Niepożądane treści

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Odnośniki do innych stron

Serwis internetowy Gminy Piaseczno zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Gminy Piaseczno.

Powiadom znajomego