W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9019 artykułów
Wniosek w sprawie: 1. instalacji lustra na skrzyżowaniu ul. Gen Zajączka i Przemysłowej; 2.pielęgnacji parku kieszonkowego ul. Główna/ul. Kordiana
Wniosek w sprawie 1. instalacji lustra na skrzyżowaniu ul. Gen Zajączka i Przemysłowej; 2.pielęgnacji parku kieszonkowego ul. Główna/ul. Kordiana
Tożsamość radnego Michał Rosa
Znak sprawy: OŚR.6220.22.2021.PG
Znak sprawy OŚR.6220.22.2021.PG
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych oraz budynku portierni, zbiornika wody do celów pożarowych i budynku pompowni, parkingów i wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, na działkach o nr. ew.: 23/4, 20/2 oraz częściowo na działkach nr 5/2, 7 i 21/2 (obręb nr 7 Piaseczno)[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 28.09.2023 r.OŚR.6220.22.2021.PGO b w i e s z c z e n i e o zakończeniu postępowania dowodowegoNa podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych oraz budynku portierni, zbiornika wody do celów pożarowych i budynku pompowni, parkingów i wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, na działkach o nr. ew.: 23/4, 20/2 oraz częściowo na działkach nr 5/2, 7 i 21/2 (obręb nr 7 Piaseczno) wszczęte na wniosek pełnomocnika firmy Hipark Piaseczno Sp. z o.o. (dawniej BRESCELLO Sp. z o.o.), zostało zakończone.Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie określające warunki i uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na etapie rozstrzygania o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z czym organy te nie dokonywały uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A pokój 104, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.  Otrzymują:1.     p. Iwona Cieślik - pełnomocnik Inwestora2.     Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:- stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno- tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno3.     aa
Znak sprawy: Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowościach: Piaseczno, Runów, Żabieniec, Orzeszyn
Znak sprawy Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowościach: Piaseczno, Runów, Żabieniec, Orzeszyn
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, 28 września 2023 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO   OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwaoraz możliwości zapoznania się z ich treścią   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa według poniższej listy. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wymienionych poniżej dokumentów, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piaseczno pod adresem bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Rejestr planów. 1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II uchwalony uchwałą Nr 1296/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 marca 2023 r. 2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR RUNÓW 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 - Etap II uchwalony uchwałą Nr 1370/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2023 r. 3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3 uchwalony uchwałą Nr 1371/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2023 r. 4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym ORZESZYN oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym CHOJNÓW, ETAP 1 uchwalony uchwałą Nr 1372/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2023 r. 5. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013 r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską uchwalony uchwałą Nr 1373/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2023 r. Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNACZELNIKWydziału Urbanistyki i Architektury
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW - wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW - wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I
Znak pisma UiA.6721.9.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 27 września 2023 r. UiA.6721.9.1.2021.AW   OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr 913/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka, zmienionej uchwałą Nr 1400/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduw dniach od 4 października 2023 r. do 25 października 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje działkę ewid. nr 24 w obrębie Głosków PGR stanowiącą ul. Sadową oraz obszar wsi Baszkówka, między ulicą Sadową wraz z przyległymi do niej terenami zabudowy w południowej części ulicy, południową granicą wsi, ulicą Wierzbową, Olszynową, Szyszkową wraz z przyległymi do niej terenami zabudowy oraz wschodnią granicą wsi.   Z projektem miejscowego planu można się zapoznać od 4 października 2023 r. na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 31. Informacje o projekcie planu można uzyskać pod numerem telefonu 22 70 17 556. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w Sali Konferencyjnej.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2023 r.:· w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;·za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.   z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. Robert Widz I I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Dochodów i Budżetu
Stanowisko Inspektor w Wydziale Dochodów i Budżetu
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamówienie na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12 miesięcy.
Zamówienie na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12 miesięcy.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 97/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia powyżej 215 000,00 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia