W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie OŚR.6331.12.2022.AP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6331.12.2022.AP
Typ sprawy Inne
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

OŚR.6331.12.2022.AP

O B W I E S Z C Z E N I E

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany stanu wody na gruncie położonym w Bobrowcu na działkach nr ewid. 77/1-77/11. 

 

Przedłużenie terminu  załatwienia sprawy wynika z konieczności przeprowadzenia czynności niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia sprawy a także umożliwienia stronom postępowania zgłaszania uwag i wniosków dotyczących zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Jednocześnie wskazuję nowy termin na załatwienie sprawy do dnia 28.02.2023 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia 
od publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z treścią art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu. Zgodnie z art. 37 § 2 k.p.a. ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez:

-    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

-    Sołtysa Bobrowca za pomocą poczty elektronicznej (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

-    tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2.       OŚR a/a

 

Powiadom znajomego