W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.42.2016.WR zmiana MPZP części wsi Chylice

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.42.2016.WR zmiana MPZP części wsi Chylice
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Piaseczno,  dnia 2016-12-01 

UiA .ZP.6721.     42  .2016.WR

 

 

 

O B W I E  S Z C Z E N I E

                w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice podjętego Uchwałą  Nr 1600/LIII/2014  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.11.2014 r.,   zmienioną Uchwałą Nr 777/XXVII/2016 z dnia 23  listopada 2016 r.

      Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1600/LIII/2014 z dnia 12.11.2014 r. zmienionej Uchwałą Nr 777/XXVII/2016 z dnia 23.listopada 2016 r. zawiadamiam o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice dla  terenu ograniczonego zaczynając od północy:

  •  południową granicą działek nr ew.: 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/2 ;
  •  południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Piaskowej;
  •  północno-zachodnią linią rozgraniczającą ul. Krzemowej;
  •  północną linią rozgraniczającą projektowanej ul. lokalnej oznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDL;
  •  północno-wschodnią linią rozgraniczającą ul. Przejazd

w dniach od 15  grudnia  2016 r. do 16 stycznia  2017 r.

 

w pokoju nr 31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 9.00  do 15.00.


Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w  Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno

w  dniu   21 grudnia   2016 r. w  godz. 10.00 - 1130.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu  należy składać:

1)       na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)       ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)       za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie

 do dnia 03 lutego  2017 r.

 

                Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.771.2014.DC z dnia 19 stycznia  2015 r. oraz Opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pisma znak: ZNS/711/120/z/14 z dnia 19 stycznia 2015r., informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice                                                                                                                                              

       
  Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
  mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski           
    Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego